Алгебра, теория на числата и приложения (Алгебра, топология и приложения)

Докторската програма подготвя високо квалифицирани специалисти в областта на:

  • алгебричната теория на кодирането,
  • аналитичната теория на числата,
  • алгебричната геометрия,
  • алгебрите с полиномиални тъждества.

Това се извършва както с осигуряване на задълбочена теоретична подготовка в избраната област, така и със задаване на актуални научно-изследователски задачи и търсене на интересни илюстрации и приложения на получените резултати.

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОНС "доктор"
Код на програмата: 
MI45M0101D / MI45M0102D / MI45M0103D
Форма на обучение: 
редовно / задочно / самостоятелна подготовка