Анализ на данни

Специалност „Анализ на данни“ подготвя специалисти с висше образование, ОКС „бакалавър“, които притежават необходимите знания и умения за извършване на дейностите по събиране и анализ на данни с цел вземане на информирани решения и изграждане на модели за бъдещи действия, на базата на солиден математически апарат, съчетан с методи на статистиката, информатиката и съвременни информационни технологии.

Бакалаврите, завършващи специалност „Анализ на данни“, имат теоретични знания, практически умения и професионални компетентности, които им позволяват да работят резултатно във всяка сфера, в която се прилагат математически апарат и софтуерни инструменти за събиране и анализ на данни.

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОКС "бакалавър"
Специалност: 
МИД010122 Анализ на данни
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
8
Професионална квалификация: 
Бакалавър по анализ на данни

Насоченост, образователни цели

Специалност „Анализ на данни“ има за цел да подготвя специалисти с висше образование, ОКС „бакалавър“, които притежават необходимите знания и умения за извършване на дейностите по събиране и анализ на данни с цел вземане на информирани решения и изграждане на модели за бъдещи действия, на базата на солиден математически апарат, съчетан с методи на статистиката, информатиката и съвременни информационни технологии.

Студентите получават знания и умения на достатъчно добро ниво, което им позволява да ги прилагат във всички сектори на бизнеса и управлението, в които се разчита на високоефективен анализ на данни като фактор за устойчиво развитие.

Обучение

Обучението по специалността се базира на поредица от математически, статистически и информатични дисциплини, които осигуряват необходимата общотеоретична подготовка на студентите. Студентите усвояват фундаментални знания в множество области на математиката: алгебра, математически анализ, математическо моделиране, теория на вероятностите и математическа статистика, оптимиране, числени методи. В областта на информатиката обучаемите придобиват основни знания и умения по програмиране и структури от данни, дискретни структури и алгоритми, бази от данни и системи за управление на бази от данни, интелигенти софтуерни системи.

Специализираната част на учебния план съдържа дисциплини от областта на науката за данните, в това число статистическо моделиране, машинно самообучение и извличане на закономерности от данни, анализ и обработка на големи данни. Изучават се също съвременни технологии и съответни софтуерни инструменти за съхраняване, анотиране, обогатяване, обединяване и предаване да данни, статистически анализ и визуализация на данни, извличане на знания от данни и др.

Акцент в обучението по специалността е получаването на знания в областта на разработването и управлението на проекти, правните и етичните аспекти на работата с данни, както и изграждането на комуникативни и презентационни умения и умения за работа в екип.

Предлагат се множество избираеми дисциплини, различни практикуми и възможности за стаж, които позволяват на студентите да получат подходяща профилирана подготовка. При успешно полагане на изпити по подбрани избираеми дисциплини студентите получават допълнителна професионална квалификация. Обучението завършва с полагане на държавен изпит по специалността или защита на дипломна работа.

Професионални компетенции

Бакалаврите, завършващи специалност „Анализ на данни“, имат теоретични знания, практически умения и професионални компетентности, които им позволяват да работят резултатно във всяка сфера, в която се прилагат математически апарат и софтуерни инструменти за събиране и анализ на данни.

По време на обучението си студентите придобиват задължителните за професионалното направление фундаментални знания в редица математически области: алгебра, математически анализ, математическо моделиране, оптимиране, числени методи.

Получената математическа основа се надгражда в процеса на обучението по специалността със задълбочени теоретични знания и практически умения в областта на теория на вероятностите и математическа статистика, както и със задълбочени знания и съвременни практически умения в области на информатиката като: програмиране, структури от данни и алгоритми, бази от данни.

При дипломирането си студентите притежават характерните за специалността знания, умения и професионални компетентности, в това число:

 • владеят подходи и методи за моделиране на данни;
 • умеят да прилагат теоретичните си знания при формализирането, моделирането и решаването на практически задачи и представянето на получените резултати;
 • умеят да мислят аналитично и критично;
 • умеят да работят както самостоятелно, така и в екип;
 • владеят методи и средства за успешна комуникация с колеги, ръководители, клиенти, потребители и други заинтересовани лица;
 • познават правните и етичните принципи на работата с чувствителни данни.

В резултат от обучението по специалността студентите развиват способност за учене и овладяване на нови знания и компетентности през целия живот.

Професионална реализация

Бакалаврите, завършили специалност „Анализ на данни“, могат да заемат множество позиции – аналитици, експерти, консултанти, проектанти, ръководители на проекти или екипи др. – в различни сфери на бизнеса и управлението, например:

 • във финансови институции и застрахователни дружества;
 • в здравеопазването, здравната превенция и фармацевтичната индустрия;
 • в производствени и търговски компании, в частност във фирми за електронна търговия;
 • в логистиката, транспорта и телекомуникациите;
 • в медийни компании, социологически агенции и фирми за консултации и пазарни проучвания;
 • в центрове за наблюдение и изследване на енергетиката и околната среда;
 • в образователни и научни институции.

Завършилите тази специалност имат много добри възможности за продължаване на образованието си в магистърска и докторска степен и последваща реализация като преподаватели и изследователи в академични институции или специалисти в развойни центрове на бизнеса и индустрията.

Учебен план