Изчислителни системи (Временно присъединена към катедра "Мехатроника, роботика и механика")

Академичен състав