За нас

Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика (ВОИС) е създадена от катедра Вероятности и статистика и катедра Изследване на операциите на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ „Св. Климент Охридски“, които се обединяват през 2000 г.

В исторически план, катедра ВОИС е наследник и продължител на традициите и на двете катедри. От една страна, това е създадената през 1945 г. катедра Математическа статистика и застрахователна математика на Физико-математическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ с първи ръководител акад. Никола Обрешков. От друга страна, това е образуваният през 1971 г. сектор Изследване на операциите с първи ръководител акад. Благовест Сендов в структурата на създадения в края на 1970 г. чрез  сливането на Факултета по математика и механика  на Софийския университет и Математическия институт на БАН, Единен център по математика и механика. След неговото разпадане в края на 1988 г., във Факултета по математика и информатика  се възстановяват катедра Вероятности и статистика  и катедра Изследване на операциите. Повече за историята на катедрите и на ФМИ можете да прочетете тук.

Катедра ВОИС осигурява четенията във всички бакалавърски програми на ФМИ на задължителните курсове по теорията на вероятностите, математическа статистика, линейно и нелинейно оптимиране и изследване на операциите. От преподавателите в  катедрата се четат и множество избираеми курсове в посочените области. Като лектори се привличат и изтъкнати гост-преподаватели. 

Катедра  ВОИС  отговаря за обучението в магистърската програма Вероятности, актюерство и статистика и докторските програми Изследване на операциите и Теория на вероятностите и математическа статистика.

Към катедра ВОИС работи и  Статистическа лаборатория (СтатЛаб).