Електронен бизнес и електронно управление

Съвременните информационни и комуникационни технологии се превръщат в основа, около която се градят проспериращи нови фирми. Интернет и бизнес приложенията дават възможност на фирми с традиционна ориентация да запазят лидерските си пазарни позиции. Ефективната работа на публичната администрация вече е немислима без използването на информационни и комуникационни технологии. 

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MII232113 Информатика
Магистърска програма: 
Електронен бизнес и електронно управление
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по информатика - Електронен бизнес и електронно управление
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
доц. д-р Камен Спасов

Насоченост, образователни цели

Магистърската програма Електронен бизнес и електронно управление е насочена към подготовката на специалисти, които да са в състояние да прилагат съвременните информационни, комуникационни и управленски технологии в бизнеса и публичната администрация.

Обучение

Обучението е фокусирано върху студентите и тяхното активно участие в учебния процес чрез подготовка и представяне на презентации, курсови и дипломни работи. Стимулира се работата в групи. Преподавателите имат богат опит, пряко свързан с използването на съвременни информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация.

За тази магистърска програма могат да кандидатстват лица, които имат придобита бакалавърска степен по информатика, компютърни науки, информационни системи, софтуерно инженерство, математика и информатика или имат необходимите знания, позволяващи им да се справят успешно с изпита за кандидатстване. Няма ограничение относно университета, от който е получена бакалавърската степен. Препоръчително е кандидатите да имат поне 2 години трудов стаж в организация, занимаваща се с информационни и комуникационни технологии. Всички кандидати за обучение в програмата (включително и тези за обучение срещу заплащане) задължително трябва да са положили конкурсния изпит.

Професионални компетенции

Програмата дава възможност да се получи синергия между знания и умения в областта на бизнеса, управлението и информационните и комуникационни технологии.

Целта на програмата е след завършването ѝ студентите да придобият знания, умения и практически опит в следните области: 

  • Анализ, проектиране, внедряване и поддържане на информационните и комуникационните технологии и системи в областта на електронния бизнес и електронното управление;
  • Електронна търговия и бизнес приложения (ERP, CRM, SCM, BI);
  • Разработване и използване на информационни и комуникационни технологии и системи за решаване на бизнес задачи в големи и средни фирми;
  • Дефиниране на проблемите, анализ на алтернативите и създаване на подходи, методи, техники, софтуерни средства за изграждане, внедряване и управление на информационни системи за публичната администрация.

Професионална реализация

Студентите, които са завършили магистърската програма, могат успешно да се реализират в бизнес организации като аналитици, проектанти, експерти, консултанти, ИКТ мениджъри и др. Те ще могат да започнат или усъвършенстват свой собствен бизнес. Завършилите магистърската програма ще имат задълбочени аналитични знания и умения и ще могат да вземат аргументирани решения в областта на информационните и телекомуникационните технологии, е-бизнеса, публичната администрация и др. 

Учебен план

Презентация

За информация и контакти

доц. д-р Камен Спасов 
тел.: 0898 422 585
e-mail: kspasov@fmi.uni-sofia.bg
сайт на програмата: http://compsys.fmi.uni-sofia.bg/MasterPrograms/MasterPrograms