Електронно обучение

Електронното обучение (e-learning) е обучение, за чиято подготовка, провеждане и/или управление се използват информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и интернет. То може да бъде осъществено в присъствена, дистанционна или – най-често – смесена форма. Електронното обучение е типично за глобалното информационно общество и е отговор на нуждите на съвременния обучаващ се от гъвкаво обучение, достъпно по всяко време и от всяко място. Днес в целия свят, включително и в България, се наблюдава бързо навлизане на електронното обучение във всички сфери и на всички образователни равнища: във висшите и средните училища, в професионалното обучение и квалификация, в бизнес организациите, в държавните и неправителствените организации. Очаква се тази тенденция да се засилва, а заедно с това да расте и необходимостта от квалифицирани специалисти, способни да проектират, разработват и предлагат качествено електронно обучение. 

Професионално направление: 
1.3. Педагогика на обучението по …
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MIL222114 Математика и информатика
Магистърска програма: 
Електронно обучение
Форма на обучение: 
редовно и задачно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Продължителност на задочна форма на обучение (брой семестри): 
5
Професионална квалификация: 
Магистър по математика и информатика - Електронно обучение
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
гл. ас. д-р Олег Константинов

Насоченост, образователни цели

Магистърската програма по електронно обучение е особено подходяща за преподаватели във висши учебни заведения, средни училища и колежи; за специалисти в отдели за обучение и за развитие на човешките ресурси във фирми, в държавни и неправителствени организации; за управленски и административни кадри, работещи в сферата на образованието и обучението. Програмата би била полезна и за всеки съвременен човек, желаещ да изгради умения за учене през целия живот. 

Приемът в програмата е от зимен семестър.

Подборът на кандидатите (с изключение на тези за обучение срещу заплащане) се извършва чрез анкета и събеседване върху следните теми:

  • Класически и съвременни подходи и методи за преподаване и учене;
  • Учебни стандарти, планове и програми: същност и предназначение;
  • Аудио-визуални и информационни технологии в обучението;
  • Компютърни системи и мрежи. Операционни системи;
  • Структури от данни, езици и среди за програмиране;
  • Информационни технологии и приложни програми;
  • Интернет и приложения.

Изисквания към кандидатите: да имат познания по английски език на ниво поне четене с разбиране.

Обучение

Програмата обхваща трите основни аспекта на електронното обучение: педагогически, софтуерно –технологичен и организационно-управленски, като предлага задълбочено разглеждане на проблемите, свързани с: проектиране на електронно обучение; разработка на електронни учебни материали; стандарти за електронно обучение; системи за управление на учебното съдържание и на процеса на обучение; оценяване при електронното обучение; планиране, внедряване и управление на електронното обучение.

При съставянето на програмата е използван опитът на Катедрата по информационни технологии при ФМИ, придобит въз основа на множество успешни проекти в областта на електронното обучение, както и на специализирано обучение на преподаватели в университети в Холандия и Япония.

Обучението е ориентирано към подготовка на специалисти, които притежават специализирани професионални умения в поне един от трите аспекта на електронното обучение и широка фундаментална подготовка в останалите два аспекта. Базовата подготовка се осъществява чрез задължителните курсове, а специализираната – чрез подбора на подходящи избираеми курсове. Дипломният проект по правило е свързан с набора от избрани курсове и има за цел да задълбочи специализацията на студентите в съответното направление и да им даде възможност за практическо прилагане на придобитите по време на обучението знания и умения.

Професионални компетенции

Целта на програмата е да изгради нова генерация проектанти и разработчици на електронното обучение, способни да създават напълно функционални и пазарно ориентирани решения в тази област. Завършилите програмата ще умеят да прилагат системен подход при проектирането, разработката и управлението на електронно обучение на основата на доброто познаване на софтуерните, образователните и управленските технологии. Това ще им позволи в перспектива да развият и поемат функциите на ръководители по отношение на електронното обучение на различните нива на управление в организациите от софтуерната, образователната и квалификационната индустрия.

Основни знания и умения: Успешно завършилите програмата ще са в състояние да: демонстрират знания и разбиране на съществени факти, концепции, принципи и теории, свързани с трите основни аспекта на електронното обучение; използват това знание и разбиране при проектирането, разработката и реализацията на конкретни решения в областта на електронното обучение, като отчитат предимствата и недостатъците на различните теоретично базирани модели; идентифицират и анализират критерии, спецификации и стандарти, подходящи за специфични проблеми в областта на електронното обучение; разработват материали за електронно обучение, като използват професионално съвременни системи и средства за електронно обучение; оценяват съществуващи решения в областта на електронното обучение.

Допълнителни умения: Тези умения не са пряко свързани с електронното обучение, а са от областта на фундаменталните общо – професионални умения, необходими на всеки съвременен специалист. Успешно завършилите програмата ще могат да: правят кратки и ясни презентации пред различна аудитория; работят самостоятелно, в екипи и на проектен принцип; управляват собственото си обучение и развитие; разпределят и управляват времето си ефективно; демонстрират добри организационни умения.

Професионална реализация

Завършилите програмата ще могат да работят ефективно като проектанти и разработчици на софтуерни, педагогически и организационни решения, свързани с електронното обучение, в различни видове организации, например: учебни заведения в обществената и частната образователна сфера; отдели за квалификация и развитие на човешките ресурси в държавни, неправителствени и бизнес организации; организации и фирми, предлагащи консултантски услуги в сферата на обучението; индустрията за разработване на образователни продукти и услуги (фирми за образователен софтуер, издателства, частни центрове, предлагащи образователни услуги, и др.).

Програмата се стреми към изграждане на специалисти в областта на електронното обучение, които са конкурентоспособни както на българския, така и на европейския и световния пазар на труда. Целта е те да имат възможност за широка професионална изява в наши, чуждестранни и смесени образователни заведения, фирми или проекти, като самостоятелни проектанти и като членове на екипи.

Учебен план

Прикачен файлРазмер
PDF icon За студентите, приети през 2023/2024 учебна година, задочно обучение160.13 KB
PDF icon За студентите, приети през 2023/2024 учебна година, редовно обучение159.33 KB
PDF icon За студентите, приети през 2022/2023 учебна година, задочно обучение342.53 KB
PDF icon За студентите, приети през 2021/2022 учебна година, редовно обучение171.48 KB
PDF icon За студентите, приети през 2021/2022 учебна година, задочно обучение174.33 KB
PDF icon За студентите, приети през 2020/2021 учебна година, редовно обучение156.25 KB
PDF icon За студентите, приети през 2020/2021 учебна година, задочно обучение158.58 KB
PDF icon За студентите, приети през 2019/2020 учебна година, редовно обучение336.37 KB
PDF icon За студентите, приети през 2019/2020 учебна година, задочно обучение339.56 KB
PDF icon За студентите, приети през 2018/2019 учебна година, редовно обучение223.82 KB
PDF icon За студентите, приети през 2018/2019 учебна година, задочно обучение225.29 KB
PDF icon За студентите, приети през 2017/2018 учебна година, редовно обучение213.34 KB
PDF icon За студентите, приети през 2017/2018 учебна година, задочно обучение214.5 KB
PDF icon За студентите, приети през 2016/2017 учебна година, редовно обучение212.44 KB
PDF icon За студентите, приети през 2016/2017 учебна година, задочно обучение213.47 KB
PDF icon За студентите, приети през 2015/2016 учебна година, редовно обучение212.69 KB
PDF icon За студентите, приети през 2015/2016 учебна година, задочно обучение213.48 KB

Презентация

Прикачен файлРазмер
PDF icon Електронно обучение590.64 KB

За информация и контакти

гл. ас. д-р Олег Константинов
СУ-блок 2, каб. 218-219
e-mail: oleg@fmi.uni-sofia.bg