Дончо Стефанов Дончев

Дончо Стефанов Дончев

Доцент
Доктор
Имейл: 
d.donchev@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 676
Кабинет: 
ФМИ-516
Приемно време: 

понеделник: 16:00 – 18:00 ч., 516 кабинет ФМИ

Образование и научни степени

 • 1985 - магистър, МИИТ- Москва, специалност приложна математика
 • 1992 - доктор, “Някои въпроси на управляемите Марковски процеси с непрекъснато време” с научен ръководител А. Юшкевич и научен консултант А. Ширяев

Научни интереси

 • Случайни процеси- дифузионни процеси, процеси на Леви, семимартингали, статистика на случайните процеси
 • Стохастично управление- динамично програмиране, управляеми дифузии, управление при непълна информация
 • Стохастични модели във финансите- оценка и управление на риска, стратегии за инвестира

Преподавателска дейност

 • Теория на Вероятностите и Математическа Статистика, спец. Информатика, 3 курс

Списък с публикации

 1. Д. Дончев (1990): К задаче о двуруком бандите с непрерывным временем при наличии постепенных и импульсных управлений, Успехи математических наук, т.45, вып. 1, 171-172
 2. D. Donchev (1995): An example of optimal switching between a Wiener process and a deterministic motion with a non-zero switching cost, Mathematical Methods of Operations Research, v. 41, 57-70
 3. D. Donchev (1995): Factorization, basic notions and applications, Mathematical Methods of Operations Research, v. 42, 231-248
 4. D. Donchev (1995): Conditions for equivalence of probability measures generated by two countable Markov chains, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, v. 48, 21-24
 5. D. Donchev and A. Yushkevich (1997): Average optimality in a Poissonian bandit with switching arms, Mathematical Methods of Operations Research, v. 45, 265-280
 6. D. Donchev (1998): On the two-armed bandit problem with non-observed Poissonian switching of arms, Mathematical Methods of Operations Research, v. 47, 401-422
 7. D. Donchev (1998): A system of functional-differential equations associated with the optimal detection problem of jump times of a Poisson process, JAMSA, v. 11, 27-41
 8. D. Donchev (1999): Exact solution of the Bellman equation for a β-discounted reward in a two-armed bandit with switching arms, JAMSA, v. 12, 151-160
 9. D. Donchev, S. Rachev and D. Steigerwald (2002): Journal of Computational Analysis and Applications, v. 4, 269-312