Емилиян Иванов Рогачев

Емилиян Иванов Рогачев

Асистент
Имейл: 
erogachev@fmi.uni-sofia.bg

Образование и научни степени

  • 2021: Магистър, специалност Дискретни и алгебрични структури, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
  • 2019: Бакалавър, специалност Приложна математика, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ

Научни интереси

  • Алгебра
  • Теория на кодирането
  • Крайни геометрии
  • Екстремална комбинаторика

Преподавателска дейност

Списък с публикации

  1. Иван Ланджев, Ася Русева, Емилиян Рогачев, Characterization of Some Minihypers in PG(4,3), Годишник на ФМИ, том 109, 2022, с.91-98.
  2. Ivan Landjev, Assia Rousseva, Emilyan Rogachev, On a Class of Minihypers in the Geometries PG(r,q), Lecture Notes of the ICST, vol. 450, 2023, p.1-12.
  3. Ivan Landjev, Emilian Rogachev, Sperner’s theorem for non-free modules over finite chain rings, Designs, Codes and Cryptography, 2024, 10.1007/s10623-023-01352-z.