Филип Петров Петров

Филип Петров Петров

Доцент
Доктор
Имейл: 
filipp@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
02-816-1597
Кабинет: 
16 ФЗФ
Приемно време: 

четвъртък 14-16

За информация и контакти

Образование и научни степени

 • 2006: Бакалавър, Приложна математика, Софийски Универсиет "Св. Климент Охридски"
 • 2008: Магистър, Технологии за обучение по математика и информатика, Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
 • 2014: Доктор, Методика на обучение по математика, Югозападен Университет "Неофит Рилски"

Научни интереси

 • Методика на обучение по математика и информатика;
 • Електронно обучение;
 • Програмирано обучение.

Научни проекти

 1. „Изследване и реализация на методи за разработка на сигурни приложения в Интернет“, договор № 091ни152-09, НИС, Технически Университет – София, 2009-2010 г.
 2. „Технологии и методика за разработване на мултимедийни симулационно базирани учебни обекти“, SRP група А, проект №6 към Югозападен Университет „Неофит Рилски“, 2011-2012 г.
 3. „Иновативни методи за оценка на компетенции в среди за електронно обучение“, № ДФНИ-И01/10 на национален конкурс „Финансиране на научни и научноприложни изследвания в приоритетните области“ към Фонд Научни Изследвания на Министерство на Образованието, Младежта и Науката, 2012 г.
 4. „База данни от тестови задачи за диагностиране резултатите в обучението по Математика, Информатика и Информационни технологии. Компютърна система за автоматизирано генериране тестови материали“, договор №140/17.04.2015 г., ФНИ, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, 2015-2016 г.
 5. „Изследвания в областта на текущ образователен мониторинг“, договор №143/2016 г., ФНИ, Софийски Университет „Св. Климент Охриндси“, 2016-2017 г.
 6. „Студентски практики – фаза 1”, проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН, финансиран от ОП НОИР, академичен наставник, 2016-2020 г.
 7. „Организационни модели за извънкласни дейности в условията на новите учебни програми на МОН в културно-образователната област Математика, Информатика и Информационни технологии“, договор № 80-10-210/17.04.2019 г., ФНИ, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, 2019-2020 г.
 8. „Целево използване на организационни форми, заложени в новия учебен план на МОН в културно-образователната област Математика, Информатика и Информационни технологии“, договор № 80-10-199/28.4.2020 г., ФНИ, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, 2020-2021 г.
 9. „Студентски практики – фаза 2”, проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН, финансиран от ОП НОИР, академичен наставник, 2020-2023 г.
 10. „Методически подходи за повишаване на постиженията на обучаемите при прилагане на компетентностния подход“, договор № 80-10-151/05.04.2021 г., ФНИ, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, 2021-2022 г.
 11. BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, към разработване на магистърска програма „Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и ИТ“, 2021-2023 г.

Преподавателска дейност

 • Бази от данни и реализацията им с Access
 • Програмирано обучение по математика и информатика
 • Дизайн и публикуване в интернет
 • Училищен курс по информатика
 • Училищен курс по информационни технологии

Списък с публикации

Персонални страници