Марусия Никифорова Божкова

Марусия Никифорова Божкова

Професор
Доктор на науките
Имейл: 
bojkova@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 578
Кабинет: 
ФМИ-504, ИМИ-БАН-407
Приемно време: 

Понеделник   11:00 – 12:00 ч., 504 кабинет на ФМИ
Четвъртък      15:00 – 16:00 ч., 504 кабинет на ФМИ

Образование и научни степени

  • 1984 - магистър, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика, специалност "Теория на вероятностите и математическа статистика"
  • 1990 - доктор, СУ "Св. Климент Охридски”, научна специалност: 01.01.10 "Теория на вероятностите и математическа статистика;  тема на дисертацията:"Разклоняващи се миграционни процеси”  с научен ръководител проф. дмн Николай М. Янев.
  • 2014 - професор,  СУ "Св. Климент Охридски”, тема на хабилитациония труд: "Time to extinction in branching processes and its role in population experiments and epidemiological modelling" ("Време за израждане на разклоняващи се процеси и неговата роля при моделиране на популационни експерименти и епидемии"); професионално направление 4.5 Математика (Вероятности и статистика)
  • 2018 - доктор на науките, СУ "Св. Климент Охридски”, тема на дисертационния труд:"Branching processes modelling and applications in epidemiology and cancer research" ("Модели на разклоняващи се процеси и приложения в епидемиологията и раковите изследвания"); професионално направление 4.5 Математика (Вероятности и статистика)

Научни интереси

  • Случайни процеси  
    • Разклоняващи се процеси и техните приложения при моделиране на процеси в биологията,
       екологията,  демографията, моделиране на популационни експерименти  и разпространение на епидемии
    • Статистически изводи за разклоняващи се процеси и разработване на софтуер за тяхното
      симулиране
    • Теория на Марковските, Винеровите, Дифузионните  процеси  и свойства на траекториите им.
      Приложения в застраховането и моделирането на финансови пазари
    • Теория на стохастичните диференциални уравнения
  • Гранични теореми 
    • Функционални гранични теореми за разклоняващи се стохастични процеси
    • Закони за големите числа и централна гранична теорема за случайни процеси
  • Процеси на възстановяване

Научни проекти

  • Ръководител на проект № ВУ-МИ-105/2005 с Фонд НИ при МОН.
    Тема па проекта: “Стохастични процеси и  статистически анализ на данни”
  • Ръководител на проект № ДФНИ И02/17 - 2014 с Фонд НИ при МОН. Тема на проекта:  “Фундаментални изследвания на стохастични разклоняващи се процеси - гранично поведение, статистически изводи и приложения”
  • Проект ECONET2006 съвместно с INRA, Франция

Преподавателска дейност

  • Теория на вероятностите и математическа статистика – за специалност Информатика, бакалаври 3-ти курс 
  • Вероятности и статистика – за специалност Компютърни науки, бакалаври 3-ти курс , конспект
  • Теория на вероятностите 2 – за магистърска програма “Вероятности, актюерство и статистика” и за бакалаври 3-ти и 4-ти курс от всички специалности в бакалавърската степен на обучение във ФМИ
  • Разклоняващи се процеси  – за магистърска програма “Вероятности, актюерство и статистика” и за бакалаври 3-ти и 4-ти курс от всички специалности в бакалавърската степен на обучение във ФМИ
  • Семинар по Вероятности и Статистика   – за  магистърска програма “Вероятности, актюерство и статистика” и за бакалаври 3-ти и 4-ти курс от всички специалности в бакалавърската степен на обучение във ФМИ
  • Увод в статистиката -  за специалност Статистика, бакалаври 1-ви курс и за бакалаври 1-ви курс от всички специалности в бакалавърската  степен на обучение във ФМИ
  • Случайни процеси - за специалност Статистика, бакалаври 2-ри курс и за бакалаври 3-ти курс от специалности Математика и Приложна математика и  4-ти курс за останалите специалности  в бакалавърската  степен на обучение във ФМИ
  • Стохастични процеси 2 - за магистърска програма “Вероятности, актюерство  и статистика”
  • Увод в биостатистиката - за магистърска програма Био- и медицинска информатика и  “Вероятности, актюерство  и статистика”

Персонални страници