Николина Илиева Николова

Николина Илиева Николова

Доцент
Доктор
Имейл: 
nnikolova@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
8161-205
Кабинет: 
ФМИ - 531
Приемно време: 

вторник 14:00 – 15:00
четвъртък 11:00 – 12:00

За информация и контакти

ORCID: 0000-0003-4530-8685
Author ID (SCOPUS): 24475311400
Researcher ID (Web of Science): I-3384-2015
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Nikolina-Nikolova-2

Последни публикации

Актуален списък: ИС "Авторите"

Образование и научни степени

 • 2017 – доктор, СУ "Св. Кл. Охридски". ПН 1.3. Педагогика на обучението по... (информатика)
 • 1996 – магистър, СУ "Св. Кл. Охридски", спец. Математика и информатика, квалификация: Учител по математика и информатика

Научни интереси

 1. Методика на обучението по информатика и ИТ
 2. Иновативни методи за обучение
 3. ИКТ в обучението
 4. Електронно обучение в средното училище
 5. Обучението в профилираща подготовка по информатика в средното училище

Научни проекти

 1. Future Work 4's, Erasmus+, Номер на договора:2022-1-BG01-KA220-HED-000089475 / 15.02.2023 2023
 2. SUMMIT (Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer): DigitalEdu-SU, Европейския съюз - NextGenerationEU, Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Номер на договора:BG-RRP-2.004-0008 2023
 3. Организационни форми за професионална квалификация на педагогическите специалисти в обучението по математика, информатика и информационни технологии, ФНИ, СУ, Номер на договора:80-10-61 / 25.4.2023 2023
 4. Multicultural Classrooms: Inclusive Learning and Teaching in Higher Education (MultiClass), Erasmus+, Номер на договора:2022-1-TR01-KA220-HED-000085687
 5. ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА, НП "Иновации в действие", 2022
 6. Интегриране на компетентностно-базирано обучение във висшето образование чрез използване на високите технологии, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-19/19.03.2021 г.
 7. Методически подходи за повишаване на постиженията на обучаемите при прилагане на компетентностния подход, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-151/05.04.2021 г.
 8. ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МОН, НПП "Млади учени и постдокторанти", Номер на договора:РД 22-811 / 26.03.2021 г.
 9. PLayful Environment for Inclusive leArning Design in Europe (PLEIADE), EC, Erasmus+, Номер на договора: 2020-1-IT02-KA201-080089
 10. Използване на високотехнологични средства при изграждане на компетентностни модели в обучението, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-18/18.03.2020г.
 11. МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема, СФ, МОН, Номер на договора:BG05M2ОP001-2.016, 2020 - 2023
 12. УЧЕБНИ МОДУЛИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯТА НА 21-ВИ ВЕК ПРИ СТУДЕНТИ ВЪВ ФМИ, Член, МОН, НПП "Млади учени и постдокторанти"
 13. Целево използване на организационни форми, заложени в новия учебен план на МОН в културно-образователната област Математика, Информатика и Информационни технологии, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-199 / 28.4.2020 г.
 14. 21st Century Skils: Changing the Approach to Teaching in Higher Education, Член, EC, Erasmus+, Номер на договора:2019-1-TR01-KA203-074482
 15. Еталонни сценарии за прилагане на изследователския подход при обучение на учители по природни и математически науки, Член, МОН, НПП "Млади учени и постдокторанти", 2019
 16. Използване на високотехнологични средства при изграждане на компетенции за прилагане на изследователски подход за обучение по природни науки в средното училище, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-75/12.04.2019
 17. Организационни модели за извънкласни дейности в условията на новите учебни програми на МОН в културно-образователната област Математика, Информатика и Информационни технологии, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-210/17.04.2019
 18. Използване на високи технологии при прилагане на изследователски подход за обучение по природни науки в средното училище, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-90/19.04.2018 г.
 19. Изследователският подход в обучението в областта на високите технологии като приложение на съвременните информационни технологии, Член, , Номер на договора:2017
 20. Enhancing Learning In Teaching via e-inquiries (ELITe), (2016 - 2019), Член, EC, Erasmus+ , Номер на договора:Project Code: 2016-1-EL01-KA201-023647
 21. Изследвания в областта на текущ образователен мониторинг, Член, , Номер на договора:143 / 2016 г.
 22. DIGCOMP - Разработка на рамка и спецификация за Национално външно оценяване на дигиталните компетентности в 10. клас, Член, МОН - 2015 г.
 23. Изследване на приложимостта в практиката на нови технологични средства и подходи за обучение, Член, , Номер на договора:30 / 31.0.2015 г.
 24. База данни от тестови задачи за диагностиране резултатите в обучението по Математика, Информатика и Информационни технологии. Компютърна ситема за автоматизрано генериране тестови материали, Член, ФНИ, Номер на договора:126/08.05.2014 г.
 25. Изследване на ролята на съвременните технологични средства върху приложимостта на изследователския и проектен подходи в обучението по природните дисциплини, (2013),  Член, ФНИ, ФМИ, СУ, Номер на договора:108/19.04.2013
 26. Развитие на системата за квалификация и кариерно израстване на академичния състав в Софийския университет „Св. Климент Охридски, (2013) Член, ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Номер на договора:BG051PO001-3.1.09-0005
 27. Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика (2012-2014),  № BG051PO001-4.3.04-0018, ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
  Позиции: експерт, преподавател, консултант
 28. Sheherazade, (2013 - 2014), Grundtvig Multilateral Project 518365-LLP-1-2011-1-BE-GRUNDTVIG-GMP.
  Introduces storytelling and the use of storytelling techniques as an educational strategy and a pedagogical tool in formal and non-formal adult learning. The project will develop adult learning practice using stories and oral storytelling in order to enhance the transversal key competences of disadvantaged citizens and to improve the language skills of adult learners.
 29. weSPOT (2012 - 2014), FP7-ICT-2011-8-318499. https://sites.google.com/view/wespot/homepage
  Propagating scientific inquiry as the approach for science learning and teaching in combination with today's curricula and teaching practices. It lowers the threshold for linking everyday life with science teaching in schools by technology. weSPOT supports the meaningful contextualization of scientific concepts by relating them to personal curiosity, experiences, and reasoning. weSPOT addresses several challenges in the area of science learning and technology support for building personal conceptual knowledge
 30. Нов шанс за успех ( 2011 - 2012), МОМН, BG051PO001/4.3-01 "Ограмотяване на възрастни", съфинансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси”
  http://novshans.mon.bg/ 
  Цели: Чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда
  Отговорности: Осигуряване на обучението на възрастни с учебни и методически материали, Изготвяне на изпитни материали за сертифициране на обучението, експертна оценка на изпитни материали за сертифициране на обучението
 31. За по-качествено образование, 2012, МОМН
  Разработка на учебна програма по информатика за задължителна подготовка, гимназиален етап
  Разработка на държавни образователни изисквания, учебна програма и държавни зрелостни изпити по информатика за профилирана подготовка, гимназиален етап.
 32. Заедно в час, 2010 - 2012, подготовка на способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители и лидери, за да се улесни достъпът на всяко дете в България до качествено образование. Организацията е част от мрежата Teach for All.
  https://zaednovchas.bg/
 33. УЦИЕО (Интегрален Университетски център за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене в разнообразен образователен контекст – проект към Фонд „Научни изследвания” - INZ01/0111 )
 34. Share.TEC (SHAring digital REsources in the Teaching Education Community), 2008 – 2011, програма eContentplus. Разработване на платформа за споделяне на електронни ресурси за обучение
 35. TENCompetence, 2006 – 2009, Шеста европейска рамкова програма. Разработка на концепции и програмни приложения за учене през целия живот
 36. UNITE (Unified eLearning environment for the school), 2005 – 2008, Шеста европейска рамкова програма, Допринасяне за усъвършенстване на Европейското обучение на ниво средни училища, базирано на общи, иновативни принципи в технологиите, педагогиката, сценарии за обучение, проверено чрез добре дефинирана рамка за валидация.
 37. Innovative Teacher – I*Teach, 2006 – 2008г, програма Леонардо да Винчи, НА Сократ. Разработка на практическа методология, подходи и средства, които да бъдат използвани от преподавателите в тяхната ежедневна работа за изграждане на обогатени с ИКТ умения у техните ученици.
 38. Innovative Didactics via Web Based Learning (IDWBL), 2005 - 2006г., програма Минерва, НА Сократ, Разработка и разпространение на иновативни методики за Уеб-базирано обучение.

Преподавателска дейност

 1. Методика на обучението по информатика и информационни технологии
 2. Училищен курс по информатика
 3. Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
 4. Избрани въпроси от профилираната подготовка по информатика - ООП, СДП
 5. Педагогически функции на интерактивна бяла дъска
 6. ИКТ в помощ на управлението на образователни проекти
 7. Съвременни образователни технологии
 8. Обектно-ориентирано програмиране
 9. Структури от данни в програмирането

Списък с публикации

Пълен списък на научните приноси: ИС "Авторите"
Дисертация д-р

Николина Илиева Николова, Проектно-изследователски подход при преподаването на информатика и информационни технологии, СУ "Св. Кл. Охридски", Ръководител:Елиза Стефанова

Глава от книга
 • Albena Antonova, Nikolina Nikolova, Tanya Yordanova, THE CURRENT SITUATION OF THE INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN BULGARIA, book: The Current Situation of the Internationalization of Higher Education Institutions In Europe: Case of Türkiye, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Romania and Spain, Eds: Mehmet Emin BAKAY, ISBN:ISBN: 978-605-72469-6-7, Izmir Kâtip Celebi University, Izmir, Turkey, Рецензирано, International, 2023
 • Pencho Mihnev, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Albena Antonova, Chapter: Using Technology as a Tool for Learning Book: CATCH 21ST CENTURY SKILLS - Teaching Materials , ISBN:978-80-213-3076-4, Czech University of Life Sciences Prague, Institute of Education and Communication, 2021
Книга
 1. Nikolina Nikolova, Atanas Georgiev, Ralitza Stamenkova, Stanislav Ivanov, Krassen Stefanov, Marcello Passarelli, Erica Volta, Open online collection of good practices for inclusion – PLEIADE Intellectual Output 5, ISBN:DOI: https://doi.org/10.60063/NN.2023.0089.57, Рецензирано, International 2023

 2. Passarelli, M., Dagnino, F. M., Persico, D., Pozzi, F., Nikolova, N., Blended Teachers' Professional Development (TPD) pathway (PLEIADE Intellectual Output No. 1), ISSN (print):, ISSN (online):, Pleiade Project, Рецензирано, International

 3. Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Ralitza Stamenkova, Stanislav Ivanov, Donatella Persico, Marcello Passarelli, Francesca Pozzi, Erica Volta, Evaluation kit for inclusion-oriented collaborative learning activities (PLEIADE Intellectual Output No. 4), ISSN (online):, Рецензирано, International
Статия в научно списание

Panagiotis Anagnostou, Nikolina Nikolova, Evaluation of experience of distance-learning that was provided by Greek Public Institutes of Vocational Training (PIVT) during the pandemic COVID-19 crisis, ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по математика и информатика, vol:108, 2021, pages:5-15, ISSN (print):1313-9215, ISSN (online):2603-5529, doi:https://doi.org/10.60063/gsu.fmi.108.5-15

Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Eliza Stefanova, Krassen Stefanov, Review of Policy Envisions and Requirements for STEM Teachers in Bulgaria, Serdica Journal of Computing, vol:11, issue:3-4, 2018, pages:279-296, ISSN (print):1312-6555, ISSN (online):1314-7897

Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova, Inquiry-Based Science Education in Secondary School Informatics – Challenges and Rewards, Lecture Notes in Computer Science, Information Technology and Open Source: Applications for Education, Innovation, and Sustainability, vol:7991, 2014, pages:17-34, ISSN (print):0302-9743, ISSN (online):1611-3349, ISBN:978-3-642-54337-1, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-642-54338-8, SCOPUS, SJR (0.305 - 2014)

Tonova, Tanya, Nikolova, Nikolina, INFORMATION TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS EDUCATION: TOOL FOR OR BARRIER AGAINST FORMING ABSTRACT THINKING, MATHEMATICS AND INFORMATICS, vol:56, issue:2, 2013, pages:133-141, ISSN (print):1310-2230, ISSN (online):1314-8532

Nikolova, N., Zafirova-Malcheva, T., Stefanova, E., Boytchev, P., Is it too late to be a child? Is it too early to be adult?, Andragogika Journal, vol:2013/1, issue:4, 2013, pages:156-173, ISSN (print):2029-6894

Stefanov, K., Nikolova, N., Stamenov, Sv., Dimitrova, T., Stefanova, E., weSPOT: INQUIRY-BASED SCIENCE EDUCATION APPROACH AND TECHNOLOGIES IN ACTION, ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY "ST. KLIMENT OHRIDSKI", FACULTY OF MATHEMATICS AND INFORMATICS, vol:101, 2013, pages:123-141, ISSN (print):0205-0808

Таня Тонова, Николина Николова, Информационните технологии в обучението по математика: средство за или бариера пред формирането на абстрактното мислене, Математика и информатика, vol:56, issue:2, 2013, pages:133-141, ISSN (print):1310–2230, ISSN (online):314–8532

Н. Николова, Е. Стефанова, ОпАрт или ОпИТ за Арт-програмиране, Списание на Софийския Университет за електронно обучение, брой:1, 2011, ISSN (online):1314-0086

Николина Николова, Красен Стефанов, Корнелия Тодорова, Елиза Стефанова, Мирослава Илиева, TENCompetence инструментариум и I*Teach методология в действие: изграждане на активна Уеб-базирана учителска общност, Списание на Софийския Университет за електронно обучение, брой:1, 2010, ISSN (online):1314-0086

Стефанова, Е., Николова, Н., Ковачева, Е., Стефанов, К., Бойчев, П., Дигитални библиотеки с ресурси за обучение, съобразени с нуждите на потребителите, Littera et Lingua, брой:Лято 2010, 2010, ISSN (online):1312-6172

Krassen Stefanov, Nikolina Nikolova, Miroslava Ilieva, Eliza Stefanova, Turning University Professors into Competent Learners, iJET, vol:3, issue:S1, 2008, pages:46-52, ISSN (print):1868-8799, ISSN (online):1863-0383, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.136 - 2008)

Е. Сендова, Е. Стефанова, Н. Николова, Е. Ковачева, ДА УЧИШ РИБИ ДА ПЛУВАТ (или умения, обогатени с ИКТ, в действие), Математика и информатика, брой:2, 2008, стр.:26-34, ISSN (online):1310 – 2230

Стефанова Е., Сендова Е., Николова И., Николова Н., Обучавам = Уча?, Математика и информатика, брой:4, 2007, стр.:3-13, ISSN (online):1310 – 2230

Статия в поредица

Anagnostou Panagiotis, Nikolina Nikolova, Qualitative analysis on psychological and social effects of distance education during SARS-CoV2 - COVID-19 on students at Greek Public Institutes of Vocational Training, Information Systems and Technologies, vol:WorldCIST 2023, issue:Volume 2, LNNS 800, editor/s:A. Rocha et al., Publisher:Springer Nature Switzerland AG, 2024, pages:1-10, ISSN (print):2367-3370, ISSN (online):2367-3389, ISBN: 978-3-031-45644-2, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-031-45645-9_41, Ref, SCOPUS, SJR (0.15 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=2110)

Donatella Persico, Marcello Passarelli, Francesca Dagnino, Andrea Ceregini, Flavio Manganello, Francesca Pozzi, Nikolina Nikolova, Krassen Stefanov, Kleio Anagnostou, Tsvetelina Georgieva, Christos Kyriakides & Marilina Lonigro, Teacher Professional Development on Social Inclusion: The PLEIADE Approach, Communications in Computer and Information Science, vol:Social Justice, Media and Technology in Teacher Education. ATEE 2021., issue:1649, editor/s:Ranieri, M., Pellegrini, M., Menichetti, L., Roffi, A., Luzzi, D., Publisher:Springer, Cham, 2022, pages:219-229, ISSN (online):978-3-031-20777-8, ISBN:978-3-031-20776-1, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-031-20777-8_18, SCOPUS, SJR (0.209 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=1770), Zentralblatt(https://www.springer.com/series/7899

Antonova, A., Stefanova, E., Nikolova, N., Mihnev, P., Stamenkova, R., Zafirova-Malcheva, T., Evaluating the Outcomes of Competence-Based Learning Course: The Field Experience for Training 21st Century Skills in Sofia University, Lecture Notes in Networks and Systems, vol:Information Systems and Technologies. WorldCIST 2022, issue:469, editor/s:Rocha, A., Adeli, H., Dzemyda, G., Moreira, F., Publisher:Springer, Cham, 2022, pages:502-511, ISSN (print):2367-3370, ISSN (online):2367-3389, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-031-04819-7_48, SCOPUS, SJR (0.151 - 2021)

Mihnev P., Antonova A., Georgiev A., Stefanov K., Stefanova E., Nikolova N., Designing a Competence-Based Learning Course with Digital Tools in Higher Education, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol:Trends and Applications in Information Systems and Technologies. WorldCIST 2021., issue:vol. 1367, editor/s:Rocha Á., Adeli H., Dzemyda G., Moreira F., Ramalho Correia A.M., Publisher:Springer, Cham, 2021, pages:202-211, ISBN:978-3-030-72659-1 (print); 978-3-030-72660-7 (online), doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-72660-7_20, SCOPUS, SJR (0.215 - 2021)

Статия в сборник (на конференция и др.)

N. Nikolova, O. Firssova, D. Dureva, E. Stefanova, 21st Century Teacher Competences: Group Concept Mapping Methodology for Curriculum Design, ICERI2023 Proceedings, Publisher:IATED, 2023, pages:8417-8425, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-09-55942-8, doi:10.21125/iceri.2023, др.(IATED Digital Library - https://library.iated.org/)

N. Nikolova, P. Anagnostou, DISTANCE VOCATIONAL TRAINING IN GREECE: THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL EFFECTS ON THE GREEK STUDENTS, INTED2023 Proceedings, editor/s:Luis Gómez Chova, University of Valencia, Spain, Chelo González Martínez, Polytechnic University of Valencia, Spain, Joanna Lees, CEU Cardinal Herrera University, Spain, 2023, pages:4652-4659, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-49026-4, doi:10.21125/inted.2023.1222, др.( IATED Digital Library - https://library.iated.org)

D. Persico, F.M. Dagnino, F. Manganello, M. Passarelli, F. Pozzi, N. Nikolova, K. Stefanov, K. Anagnostou, T. Georgieva, C. Kyriakides, M. Lonigro, SUPPORTING TEACHERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT ON INCLUSIVE LEARNING DESIGN: A CASE STUDY OF AN ERASMUS+ PROJECT, INTED2023 Proceedings, editor/s:Luis Gómez Chova, University of Valencia, Spain, Chelo González Martínez, Polytechnic University of Valencia, Spain, Joanna Lees, CEU Cardinal Herrera University, Spain, Publisher:IATED, 2023, pages:7456-7464, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-49026-4, doi:doi: 10.21125/inted.2023.2042, др.(IATED Digital Library - https://library.iated.org/)

Anagnostou Panagiotis, Nikolina Nikolova, Assessment of the problems that arose in the distance education during the pandemic for the students at the Greek public vocational training institutes, Education and New Developments 2022, Volume 1, editor/s:Mafalda Carmo, Publisher:inScience Press, Lisboa, Portugal, 2022, pages:379-382, ISSN (print):2184-044X, ISSN (online):2184-1489, ISBN:978-989-53614-3-4, International, PhD

T. Zafirova-Malcheva, A. Antonova, R. Stamenkova, N. Nikolova, P. Mihnev, INCLUSIVE POTENTIAL OF LEARNING SCENARIOS: EXTRACTING CRITERIA FOR EVALUATION, INTED2022 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2022, pages:6102-6110, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-37758-9, doi:10.21125/inted.2022, Ref, др.(Crossref), PhD

Anagnostou Panagiotis, Nikolina Nikolova, Investigation of the vocational rehabilitation of the graduates of public vocational schools in relation to the learning – educational objectives of Public Vocational Training Institutions, 35 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА – ПРИЕМСТВЕНОСТ И БЪДЕЩЕ, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, pages:182-199, ISBN:978-954-07-5345-4, International, PhD

P. Anagnostou, N. Nikolova, Perceptions of Vocational Training Institute Students Towards Elearning Platforms During the Pandemic, EDULEARN22 Proceedings, Publisher:IATED, 2022, pages:4412-4418, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-42484-9, doi:10.21125/edulearn.2022, International, PhD

N. Nikolova, S. Ivanov, The Role of the Peer-Assessment in Teachers’ Education, EDULEARN22 Proceedings, Publisher:IATED, 2022, pages:4593-4601, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-42484-9, doi:10.21125/edulearn.2022.1096, MSc

Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Atanas Georgiev, Albena Antonovа, DESIGN AND DELIVERY OF ONLINE COMPETENCE-BASED TEACHER TRAINING: USING TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR LEARNING, Spring Scientific Session FMI, 2021, PhD

A. Georgiev, P. Mihnev, E. Stefanova, N. Nikolova, A. Antonova, K. Stefanov, DIGITAL TOOLS TO SUPPORT COMPETENCE-BASED LEARNING APPROACHES IN HIGHER EDUCATION, INTED2021 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2021, pages:4768-4777, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-27666-0, doi:10.21125/inted.2021.0967, PhD

P. Anagnostou, N. Nikolova, Investigation of the Vocational Rehabilitation of the Graduates of Public Vocational Schools in Greece, ICERI2021 Proceedings, 2021, pages:2519-2525, ISBN:978-84-09-34549-6, doi:10.21125/iceri.2021, Ref, PhD

Nikolina Nikolova, The Art of Asking Questions: Flipping Perspectives, Proceedings of EDULEARN21 Conference, Publisher:IATED Academy, 2021, pages:2816-2825, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-31267-2, doi:doi.org/10.21125/edulearn.2021, Ref

Николина Николова, Пенчо Михнев, Теменужка Зафирова-Малчева, Къде се крие потенциалът на учебен сценарий за приобщаване?, Пролетна Научна Сесия на ФМИ, 2021, PhD

Albena Antonova, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Boyan Bontchev, 21st Century Skills of ICT Professionals: the Requirements of Business and Readiness of Higher Education in Bulgaria, CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20, editor/s:Tzvetomir Vassilev, Roumen Trifonov, Publisher:Association for Computing Machinery, New York, NY, United States, 2020, pages:270-277, ISBN:978-1-4503-7768-3, doi:https://doi.org/10.1145/3407982.3408004, Ref, Web of Science, IF (0.87 - 2018), SCOPUS, SJR (0.2 - 2019), ACM Digital Library, PhD

N. Nikolova, A. Antonova, E. Stefanova, T. Zafirova-Malcheva, D. Miteva, E. Peltekova, P. Mihnev, Design and evaluation of a holistic framework for participatory IBL validation, involving policymakers, teacher trainers and teachers in STEM, INTED2020 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2020, pages:2360-2369, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-17939-8, doi:10.21125/inted.2020.0720, Ref, др.(IATED Digital Library, Crossref), PhD

D. Starja, N. Nikolova, FROM PENCIL AND PAPER TO ICT IN MATHEMATICS TEACHING. AN OVERVIEW OF THE ROLE OF ICT IN MATHEMATICS TEACHING IN ALBANIA, EDULEARN20 Proceedings, 2020, pages:2635-2644, ISBN:978-84-09-17979-4, Ref, PhD

Diana Starja, Nikolina Nikolova, Bederiana Shyti, Personalized learning in math, through problem-solving, and the use of ICT, Education and New Developments 2020, editor/s:Mafalda Carmo, World Institute for Advanced Research and Science (WIARS), Portugal, Publisher:inScience Press, 2020, pages:304-308, ISSN (print): 2184-044X, ISSN (online): 2184-1489, ISBN: 978-989-54815-2-1, Ref, International, PhD

D. Starja, B. Shity, N. Nikolova, THE ROLE OF ICT IN IMPROVING PROBLEM-SOLVING IN TEACHING MATHEMATICS, EDULEARN20 Proceedings, Publisher:IATED Academy, 2020, pages:2651-2659, ISBN: 978-84-09-17979-4, Ref, PhD

Starja, D., Nikolova, N., Shyti, B., GIFTED AND TALENTED IN MATHEMATICS DO NOT ONLY NEED HARD WORK, BUT SMART WORK AS WELL, EDULEARN19: 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, Publisher:IATED Academy, 2019, pages:4502-4502, ISSN (print):2340-1117, ISBN:978-84-09-12031-4, Ref, PhD

D. Starja, N. Nikolova, IMPORTANCE OF LOGICAL-MATHEMATICAL ALGORITHMS IN SCHOOL MATHEMATICS, EDULEARN19 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2019, pages:4482-4489, ISSN (print):2340-1117, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-12031-4, doi:10.21125/edulearn.2019.1124, Ref, PhD

Eliza Stefanova, Albena Antonova, Dafinka Miteva, Nikolina Nikolova, In the Dinosaur’ Steps through IBL Scenario: A Way to Overcome Prejudice for Career in STEM, CSEDU2019, Proceedings of the 11th International Conference on Computer Supported Education, vol.2, editor/s:H. Lane, Susan Zvacek and James Uhomoibhi, Publisher:SCITEPRESS – Science and Technology Publications,, 2019, pages:401-408, ISSN (print):2184-5026, ISBN:978-989-758-367-4, doi:10.5220/0007731104010408, Ref, SCOPUS, SJR (0.122 - 2018), PhD

Nikolova, Nikolina, Stefanova, Eliza, OPEN AIR LESSONS - MYTH OR NOT..., EDULEARN19: 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2019, pages:1098-1106, ISSN (print):2340-1117, ISBN:978-84-09-12031-4, doi:10.21125/edulearn.2019.0348, Ref

Nikolova, Nikolina, Stefanova, Eliza, OPEN AIR LESSONS – MYTH OR NOT…, EDULEARN19 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2019, pages:1098-1106, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-12031-4, doi:10.21125/edulearn.2019.0348, Ref

E. Stefanova, N. Nikolova, OVERCOMING THE BARRIERS IN TEACHER-PARENT COMMUNICATION , EDULEARN19 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2019, pages:1107-1116, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-12031-4, doi:10.21125/edulearn.2019.0349, Ref

Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Pencho Mihnev, Atanas Georgiev, Albena Antonova, Participatory model for identifying and measuring teachers’ competences for open and Inquiry-based learning in STEM: field experience, Proceedings of Learning Innovations and Quality (LINQ) 2019, editor/s:Christian M. Stracke, Publisher:EasyChair: EPiC Series in Education Science, vol. 2, 2019, pages:28-39, ISSN (online):2516-2306, doi:10.29007/8g8k, Ref, др.(EasyChair Proceedings and Collections; Crossref), PhD

Peltekova, Elitsa, Stefanova, Eliza, Nikolova, Nikolina, Space Safari – Challenge for STEM Rangers, Proceedings of ACM CompSysTech'19, 21-22 June 2019, University of Ruse, Bulgaria, editor/s:Tzvetomir Vassilev, Angel Smrikarov, Publisher:ACM Digital Library, 2019, pages:292-298, ISBN:978-1-4503-7149-0, doi:https://doi.org/10.1145/3345252.3345273, Ref, SCOPUS, SJR (0.169 - 2018), ACM Digital Library, PhD

Nikolova, Nikolina, Stefanova, Eliza, Stefanov, Krassen, Mihnev, Pencho, STEM Teachers' Competence Development: When Opportunities Jump over Barriers, CSEDU: PROCEEDINGS OF THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SUPPORTED EDUCATION - VOL 1, 2019, pages:328-335, ISBN:978-989-758-291-2, doi:10.5220/0006767703280335

Албена Антонова, Дафинка Митева, Елиза Стефанова, Николина Николова, По стъпките на динозаврите с изследователския подход в образованието, Математика и математическо образование, 2019, 2019, стр.:133-142, ISSN (online):1313-3330, PhD

Учебник

Олег Константинов, Теменужка Зафирова-Малчева, Мирослава Николова, Николина Николова, Елиза Стефанова, Учебник за профилирана подготовка по Информационни технологии за 11. клас, Модул 2: Мултимедия, ISBN:978-954-01-4022-3, Просвета, София

Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Красен Стефанов, Информационни технологии за 10. клас, ISBN:978-954-01-3823-7, Просвета, София, Рецензирано

Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Светла Бойчева, Информационни технологии 7. клас, ISBN:978-954-01-3647-9, Просвета - Основано през 1945, Рецензирано

Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Дафинка Митева, Красен Стефанов, Информационни технологии за 9. клас, ISBN:978-954-01-3649-3, Просвета - основано 1945, Рецензирано

Светла Бойчева, Николина Николова, Елиза Стефанова, Антон Денев, Учебник по информатика за 8. клас, ISBN:978-954-01-3444-4, "Просвета - София" АД, София, Рецензирано

Николина Николова, Елиза Стефанова, Диана Петрова, Олег Константинов, Учебник по Информационни технологии за 6. клас, ISBN:978-954-01-3407-9 , “Просвета - София” АД, София, Рецензирано

Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Дафинка Митева, Филип Петров, Николина Николова, Учебник по Информационни технологии за 8. клас , ISBN:978-954-01-3429-1, Просвета - София АД, София, Рецензирано

Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Учебник по Информационни технологии за 5. клас, ISBN:978-954-01-3206-8, "Просвета - София" АД, СОФИЯ, Рецензирано

Учебно помагало

Елиза Стефанова, Николина Николова, Красен Стефанов, Дафинка Митева, Диана Петрова, Мирослава Николова, Текуща подготовка по информационни технологии за външно оценяване за 10. клас, ISBN:9789540139883, Просвета, София, 2020

Nikolina Nikolova, Fotini Chaimala, Handbook with guidelines for STEM teachers’ inquiry and reflective practice, 2019