Радостина Михалева

Радостина Михалева

Старши преподавател
Имейл: 
radostina.mihaleva@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: 
317

За информация и контакти

+359887926363

Образование и научни степени

Магистър английска филология, ФКНФ, Софийски университет

Научни интереси

Сугестопедия-десугестопедия

Методика на чуждоезиковото обучение

Научни проекти

1. Проект „Развитие на електронното обучение и изработване на база данни материали в електронната система на СУ МOODLE (Development of E-learning and Datavase Materials in the Electornic Sysem of Sofia University (2017) 

2. Проект "Информационните технологии в обучението по текстил и облекло във висшето образование и бизнеса" (ICT in Textile and Clothing Hgher Education and Business); KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Knowledge Alliance 2020

3. Проект "Развиване и консолидиране на умения в сферата на информационните технологии в дигитализирана среда във висшето образование" (Developing and Consolidating ICT Skills in a Digitalized Environment in Higher Education); KA2 - 2021

 

Списък с публикации

1. Mihaleva, Radostina. 2017 NEW HUMANISTIC METHODS IN FORЕIGN LANGUAGE TEACHING – SUGGESTOPEDIA - DESUGESTOPEDIA; in Proceedings of the 34th International Academic Conference, Florence; 13 September 2017; DOI: 10.20472/IAC.2017.034.033

2. Mihaleva, Radostina. 2018 ELABORATION TECHNIQUES IN A SUGGESTOPEDIC FOREIGN LANGUAGE CLASS; in Proceedings of the 5th Teaching & Education Conference, Amsterdam, 19 June 2018; DOI: 10.20472/TEC.2018.005.005

2. Mihaleva Radostina, Buneva Reni, 2019 ATTITUDES TOWARD LEARNING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE AMONG IT STUDENTS AT THE FACULTY OF MATHEMATICS AND INFORMATICS, SOFIA UNIVERSITY;  IISES International Academic Conference, Barcelona; 23 September 2019, ISBN 978-80-87927-91-5, IISES  DOI: 10.20472/IAC.2019.052.043