Рени Радкова Бунева

Рени Радкова Бунева

Старши преподавател
Доктор
Имейл: 
renird@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: 
317
Приемно време: 

понеделник и сряда в 217 и 317 зала във ФМИ

доктор по Приложна лингвистика, Съпоставително езикознание

За информация и контакти

+359 2 8161-766

Образование и научни степени

бакалавър по Педагогика ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

магистър по Английска филология СУ "Св. Климент Охридски"

доктор по Филология - Приложна Лингвистика (Съпоставително езикознание)

Научни интереси

Приложна лингвистика, Съпоставително езикознание, Методика на обучението по чужд език, Междукултурна комуникация, Фразеология

Научни проекти

1. Проект „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ- ФАЗА 1, 2

Support for Professional Development of Doctoral Students, Postdoctoral Students, Postgraduates and Young Scientists - Phase 1, 2 (2015, 2016)

2.  Проект „Развитие на електронното обучение и изработване на база данни материали в електронната система на СУ МOODLE Development of E-learning and Database Materials in the Electronic System of Sofia University (2017)

3. ICT IN TEXTILE AND CLOTHING HIGHER EDUCATION AND BUSINESS (ICT-TEX) KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Knowledge Alliances 2020

 

Списък с публикации

1. Радкова Рени, 2012. ”Акценти в българското образование: междукултурната компетентност в началото на XXI веки обучението по чужд език в средното училище“ В Сборник от Девета конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии. Съст. проф. д-р Димитър Веселинов. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 113- 

2. Радкова 2017: Радкова, Рени „Ролята на интеркултурното и езиковото обучение за успешна междукултурна комуникация“ Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 21, януари 2016 г. http://rhetoric.bg/ Специален брой със статии от конференцията на СИЕТАР България (08.06.2015 г.)

3. Radkova, Reny THE CONCEPT OF INTERCULTURAL COMPETENCE AND THE FULBRIGHT EXCHANGE AS A MODEL OF INTERCULTURAL COMMUNICATION  06 October 2015, 20th International Academic Conference, Madrid ISBN 978-80-87927-17-5, IISES DOI: 10.20472/IAC.2015.020.081 RENY RADKOVA University of Sofia St. Kliment Ohridski, BULGARIA

4. Радкова 2017: Radkova, Reny. 2017 FOREIGN LANGUAGE TEACHING AS AN INTERCULTURAL COACHING: A SELF-DEVELOPMENTAL TOOL FOR HIGH LEVEL INTERCULTURAL INTELLIGENCE In Proceedings of the 34th International Academic Conference, Florence, September 2017, 

5. BUNEVA RENI, MIHALEVA RADOSTINA, ATTITUDES TOWARD LEARNING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE AMONG IT STUDENTS AT THE FACULTY OF MATHEMATICS AND INFORMATICS, SOFIA UNIVERSITY  23 September 2019, IISES International Academic Conference, Barcelona ISBN 978-80-87927-91-5, IISES  DOI: 10.20472/IAC.2019.052.043