Румен Костадинов Улучев

Румен Костадинов Улучев

Доцент
Доктор
Имейл: 
rumenu@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
8161 587; +359 2 8161 587; +359 2 8161 592
Кабинет: 
ФМИ-520

Образование и научни степени

 • 1983 - ОКС "Магистър", СУ „Св. Климент Охридски“, ФМИ, специалност „Математика“, специализация „Математическо моделиране“
 • 1990 - ОНС "Доктор", СУ „Св. Климент Охридски“, ФМИ, специалност „Математика“, катедра „Числени методи“

Научни интереси

 • Числени методи и алгоритми
 • Оптимално интерполиране
 • Интерполиране и изглаждане на данни от тип Радонови проекции
 • Геометрично моделиране с компютър (CAGD)

Научни проекти

 • 2017 - Договор № 80.10-11/2017, "Числени методи и апроксимации", ФНИ на СУ – ръководител
 • 2016-2019 - Договор № ДН 02/14, „Съвременни методи в конструктивната теория на функциите”, ФНИ на МОН
 • 2013-2015 - Договор № ДНТС Австрия 01/6 /2013, „Числено и символно апроксимиране с Радонови проекции", ФНИ на МОН и “Wissenschaftlich-technische Zusammenar-beit”, Osterreichischer Austauschdienst (OeAD)
 • 2012-2014 - Договор № ДФНИ-Т01/0001, „Ефективни методи и алгоритми за геометрично моделиране”, ФНИ на МОН – ръководител

Преподавателска дейност

Зимен семестър на 2017/2018 г.
 • Увод в математиката, специалност „Икономика и финанси“, I курс, ОКС "Бакалавър", Стопански факултет
26-29 септември, 9-15 ч., зала 200 (Стопански факултет) - лекции
 • Математика за неикономисти, I курс, ОКС "Магстър", Стопански факултет
събота, 9-13 ч.,  зала 400 (Стопански факултет) - лекции, упражнения

Списък с публикации

Публикации в научни списания
 1. G. Nikolov and R. Uluchev, A comparison theorem for Tchebysheff polynomials, SERDICA Bulg. math. publ. 14 (1988), 95-97.
 2. R. Uluchev, An extremal problem in the set of Blashke products with fixed multiplicities of the zeros, SERDICA Bulg. math. publ. 14 (1988), 98-101.
 3. R. Uluchev, B-splines with Birkhoff knots. Applications in the approximations and shape-preserving interpolation, Math. Balkanica (N. S.) 3 (1989), 225-239.
 4. R. Uluchev, On the uniqueness of the smoothest interpolant with free nodes in W rp, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci. 43 (1990), Х 4, 31-34.
 5. R. Uluchev, Smoothest interpolation with free nodes in Wrp, In: “Progress in Approximation Theory” (P. Nevai and A. Pinkus, Eds.), pp. 787-806, Academic Press, San Diego, 1991. [извънреден том на J. Approx. Theory] IF(1991): 0.254
 6. I. Georgieva and R. Uluchev, Smoothing of Radon projections type of data by bivariate polynomials, J. Comput. Appl. Math. 215 (2008), No. 1, 167-181. IF(2008): 1.048
 7. G. Nikolov and R. Uluchev, Estimates for the best constant in a Markov L2-inequality with the assistance of  computer algebra, Ann. Sofia Univ., Fac. Math and Inf. 104 (2017), to appear. Also available as: arXiv:1711.07398v1 [math.CA]
Публикации в поредици
 1. I. Georgieva and R. Uluchev, Surface reconstruction and Lagrange basis polynomials, In: “Large-Scale Scientific Computing 2007” (I. Lirkov, S. Margenov and J. Wasniewski, Eds.), LNCS, vol. 4818, pp. 670-678, Springer, Heidelberg, 2008. SJR(2008): 0.269
 2. I. Georgieva and R. Uluchev, On interpolation in the unit disk based on both Radon projections and function values, In: “Large-Scale Scientific Computing 2009” (I. Lirkov, S. Margenov and J. Wasniewski, Eds.), LNCS 5910, pp. 744-755, Springer, Heidelberg, 2010. SJR(2008): 0.297
 3. L. Dechevsky and R. Uluchev, Hermite interpolation using ERBS with trigonometric polynomial local functions, In: “Large-Scale Scientific Computing 2011” (I. Lirkov, S. Margenov and J. Wasniewski, Eds.), LNCS 7116, стр. 420-428, Springer, Heidelberg, 2012. SJR(2012): 0.306
 4. I. Georgieva, C. Hofreither and R. Uluchev, Least squares fitting of harmonic functions based on Radon projections, In: “Curves and Surfaces” (M. Floater et al., Eds.), MMCS 2012, LNCS vol. 8177, pp. 158-171, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2014. SJR(2014): 0.305.
Публикации в реферирани сборници на конференции
 1. Р. Улучев, Интерполиране с непрекъснати дроби във възли с кратности, „Математика и математическо образование 1984”, стр. 197-202, Изд. БАН, София, 1984.
 2. G. Grozev and R. Uluchev, A problem on Blashke products, In: “Constructive Theory of Functions '87”, pp. 184-190, BAN, Sofia, 1988.
 3. R. Uluchev, On the critical points of a polynomial of third degree, „Математика и математическо образование 1988”, стр. 200-203, Изд. БАН, София, 1988.
 4. R. Uluchev, Geometric Birkhoff interpolation with parametric quadratic splines, In: “Constructive Theory of Functions '91”, pp. 277-283, BAN, Sofia, 1992.
 5. R. Uluchev, On a conjecture of polynomial zeros, In: “Constructive Theory of Functions, Varna 2002” (B. Bojanov, Ed.), pp. 440-445, DARBA, Sofia, 2003.
 6. G. Nikolov and R. Uluchev, Inequalities for real-root polynomials. Proof of a conjecture of Foster and Krasikov, In: “Approximation Theory: A Volume Dedicated to Borislav Bojanov” (D. K. Dimitrov, G. Nikolov and R. Uluchev, Eds.), pp. 201-216, Prof. M. Drinov Academic Publishing, Sofia, 2004.
 7. I. Georgieva, C. Hofreither and R. Uluchev, Interpolation of mixed type data by bivariate polynomials, In: “Constructive Theory of Functions, Sozopol 2010” (G. Nikolov and R. Uluchev, Eds.), pp. 93-107, Prof. M. Drinov Academic Publishing, Sofia, 2012; also as: Interpolation in the unit disk based on Radon projections and function values, DK-Report No. 2010-14, Johanes Kepler University, Linz, 12 2010.
 8. I. Georgieva, C. Hofreither and R. Uluchev, Approximations using Radon projection data in the unit disc, In: “Recent Approaches to Numerical Analysis: Theory, Methods and Applications” (G. Akrivis, et al., Eds.), pp. 116-122, Proceedings of NumAN2014 Conference, Sept. 2-5, Chania, Greece, 2014.
Дисертация
 • Р. Улучев, „Задачи за оптимално интерполиране“, Дисертация за присъждане на научна степен кандидат на науките (ОНС „доктор“), ФММ, СУ „Кл. Охридски“, София, 1990.
Учебни пособия за студенти
 1. Д. Михалев и Р. Улучев, „Приложна математика“, Учебник за студентите от ВТУ „Тодор Каблешков“, Изд. ВТУ „Тодор Каблешков”, София, 2008. 150 стр., ISBN: 978-954-12-0156-5.
 2. О. Касабов и Р. Улучев, „Формули по висша математика“, Справочник за студенти, Изд. ВТУ „Тодор Каблешков”, София, 2006, 2008, 2010, 2012. 91 стр., ISBN: 978-954-12-0146-6.