Юлия Димитрова Нинова

Юлия Димитрова Нинова

Доцент
Доктор
Имейл: 
ninova@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
8161-556
Кабинет: 
ФзФ-18
Приемно време: 

четвъртък 14:15-15:30; петък 11:15-12:15

Образование и научни степени

 • 1971 - магистър, "СУ Св. Кл.Охридски"
 • 2006 - доктор
  Защитена дисертация на тема "Модели и технологии за решаване сна методически задачи, свързани с изучаване на математическите понятия."

Научни интереси

 • Методика на обучението по математика
 • История на обучението по математика

Преподавателска дейност

 • Методика на обучението по математика - обща методика, спец. "Математика и информатика"
 • Училищен курс по геометрия (упражнения), спец. "Математика и информатика"
 • Методика на обучението по математика - ІІ част ,спец."Математика и информатика"
 • Изборен курс "Учебна документация",спец. "Математика и
  информатика"

Списък с публикации

 1. Нинова  Ю., В. Балиганд, Някои възгледи върху изучаването на еднаквостите в училище, Сб. Математика и математическо образование, 1984, стр.540-548.
 2. Балиганд  В., Ю. Нинова, От алгоритъма към програмирането, Сб. Математика и математическо образование, 1985, стр.740-746.
 3. Ганчев  Ив., Ю. Нинова, Вторият български учебник по аритметика на Неофит Бозвели и Емануил Васкидович, Сп. Обучението по математика, кн.4, 1985, стр.41-44.
 4. Нинова  Ю., В. Балиганд, Калкулаторът в курса по математика -защо и как ? ( IV-V клас), Сб. Математика и математическо образование, 1986, стр.653-661.
 5. Нинова Ю., В. Балиганд, Относно минималната подготовка на учениците по математика - опит за сравнително разглеждане, Юбилеен сборник "100 години от рождението на з.у. Атанас Радев" (1886-1986),  Ямбол, 1986, стр.159-168.
 6. Балиганд В., Д. Раковска, Ю. Нинова, Екстремалните задачи-средство за обучение, възпитание и развитие, Сб. Математика и математическо образование, 1987, стр.577-585.
 7. Балиганд  В., Д. Раковска, Ю. Нинова, Екстремалните задачи - средство за обучение, възпитание и развитие, Сб. Математика и математическо образование, 1988, стр.518-522.
 8. Koutchinov  I., J , Ninova, ...Un climat nouveau pour l'enseignement de la mathemdtique   a  l'ecole, Abstract of short communications 2. Poster presentations, Sixth international congress on mathematical education, Budapest,  Hungary, July 27 - August 3, 1988 .
 9. Балиганд В., Ю.Нинова, Графично решаване на параметрични уравнения, Сб. Математика и математическо образование, 1989, стр.563 -570.
 10. Раковска  Д., Ю. Нинова, В. Балиганд,  Пентамино, Сп. Математика, кн.10 ,1989 г.
 11. Нинова Ю.(съавтор), Екстремални задачи, Сп. Обучение по математика и информатика,  кн.5, 1989, стр.39-45.
 12. Нинова Ю. , Емануил  Иванов  и  приносът му в  методиката  на   обучението  по  математика, Сб. от резюмета -Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика, Втора конференция, Свищов,1990  г.
 13. Нинова Ю., В .Балиганд, Нагледни  геометрични опори при решаване на текстови задачи, Сб. Математика и математическо образование, 1990, С., стр.508-514.
 14. Нинова Ю и др., Екстремални задачи, Сб. Математика и математическо образование, 1990, С.,стр.515-519.
 15. Нинова Ю. ,Емануил Иванов и приносът му в методиката на обучението по математика, Сп.Обучение по математика и информатика, кн.4, 1990.
 16. Нинова Ю.,  Конструкция, свързана с теорема на Питагор, Сп.Обучение по математика информатика, кн.6, 1992, стр.56.
 17. Нинова Ю.,  Педагогическото наследство на Георги Стоянов ( 1872-1912), Сп. Обучение по математика и информатика, кн.1 ,1993, стр.77-80.
 18. Раковска  Д., Ю. Нинова, В. Балиганд,  Решаване на някои видове уравнения и неравенства, Сп.Обучение по математика и информатика, кн.3,1993, стр.22-27.
 19. Балиганд В., Ю.Нинова , Пособие за извънкласни форми на работа по математика в 4. клас, Модул, С., 1993.
 20. Rakovska D ,V.Baligand,J.Ninova Eсoles, сlubs et сours - a option en matematiques de la 4'ieme a la 7'ieme en Bulgarie, Сaiers de didaсtique des matematique, Tessaloniki ,1993.
 21. Балиганд В., Ю.Нинова, Питагоровата теорема  в 7. клас, сп.Математика и информатика, кн.3, 1994 .
 22. Baligand V , J.Ninova, Essais d'utilisation de l'element historique dans l'ensaignement des mathemdtique, Histoire et ensaignementdes mathemdtique, Thessalonique, 1994.
 23. Baligand V , J.Ninova Essais d'utilisation de l'element historique dans l'ensaignement des mathemdtique, Cahiers de didactique des mathematiques, Thessalonique, 1994.
 24. Rakovska D., J.Ninova ,V.Baligand , Equetions, inequualities and graphs, Mathematics and informatics quarterly, vol 4, N 4, Nov 1994.
 25. Нинова Ю., Новите учебници по математика за 4. клас като дидактическо средство, сп. Начално образование, кн.10 ,1994 г., стр.7-17.
 26. Нинова Ю. и др. Учебно пособие за извънкласни форми на работа по математика за 5. клас, Модул, С , 1995 г.
 27. Нинова Ю. , Необходими и достатъчни условия, характеризиращи вида на един триъгълник относно страните му, сп.Математика и информатика, кн.6, 1995 г.
 28. Нинова Ю. и др., Контрапримерът в учебния процес по математика, Сб. Математика и математическо образование, 1997 г., стр.355-360.
 29. Нинова Ю.и др., Нещо за определенията в училищния курс по математика, Сб. доклади, Математика и информатика, IIчаст, Юбилейна научна конференция "25 години Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Шумен, 30.X-1.XI.1996, Университетско издателство, Шумен, 1998, стр.120-123.
 30. Нинова Ю. и др., Идея за генериране на уравнения, при решаването на които се използват свойства на функциите, Сб. Математика и математическо образование,1999 г. , С, стр.236-239.
 31. Нинова Ю. и др.,  Анализ на различни литературни източници относно проблема "Текстовите задачи в училищния курс по математика",   Сб. Математика   и   математическо    образование,  С., 1999 г., стр.279-284.
 32. Нинова Ю. и др., Методика на обучението по математика (обща част), Благоевград, 2002 г.
 33. Нинова Ю. и др., Справочник по математика 8.-12. клас, Просвета, 2002 г.
 34. Запрянов З., Нинова Ю. и др., Матура за отличен-математика, Просвета, 2003 г.
 35. Нинова Ю., Относно изучаването на някои математически понятия, Сборник научни трудове, Математика и методика на обучението по математика и информатика, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски ", Шумен, 2003г.
 36. Нинова Ю.,  Логическите знания в училищната практика по математика, Сборник на международна научно-практическа конференция “Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката-век ХХІ”, Свищов, 2003г.
 37. Нинова Ю,  съавтор,  Елементи от статистиката в училищния курс по математика, Сбдрник на международна научно-практическа конференция “Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката-век ХХІ”, Свищов, 2003г.
 38. Нинова Ю.,  съавтор,  Резултати от държавния зрелостен изпит по математика – юни 2003, сп. Математика и информатика, кн.4, 2003 г.
 39. Нинова Ю., Типове задачи, свързани с множеството от функционални стойности, сп. Математика и информатика, кн.3, 2004г.
 40. Нинова Ю.,Ел. Агопян, Относно междупредметните връзки (върху съдържанието на курсовете по математика и физика за 9. и 10. клас-задължителна подготовка), Сборник научни трудове, посветени на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов, том І, Физика, математика, проблеми на обучението по математика, Шумен, 2004.
 41. J.Ninova, Modeling of Didactical Tasks, Discrete Mathematics and Applications, Abstracts, Seventh International  Conference , June 17-20, 2004, Bansko, Bulgaria.
 42. Нинова Ю., Още нещо за нашите учители Алипи Матеев, Любомир Илиев и Ярослав Тагамлицки, сп. Математика и информатика, кн.1, 2005 г.
 43. Ninova Julia, Geometric Knowledge in Hand-written Geography Textbook by Chistaki Palovich, International Conference on Mathematics Education, 3-5 June 2005, Svishtov – Bulgaria.
 44. Ninova Julia , Information About Life and Work of Chistaki Palovich, International Conference on Mathematics Education, 3-5 June 2005, Svishtov – Bulgaria.
 45. Ninova Julia, Regarding the Learning of Some Mathematic  Notions, Mediterranean  Journal for Research in Mathematics Еducation, Cyprus, Vol.4,1,107-121,2005.
 46. Bankov K,…,Ninova Julia, The 50 Anniversary of the Department of Mathematics and Informatics  Education at the Faculty of Mathematics and Informatics, University of Sofia, International Conference on Mathematics Education, 3-5 June 2005, Svishtov – Bulgaria.
 47. Нинова Ю., Относно отъждествяването на обемите на две понятия и прекодиране на понятията (международна конференция в Благоевград).
 48. Julia Ninova, Teacher’s activities, ensuaring formation of abilities for identification of volume of two concepts anf for recoding, abstracts, ІІІ congress of Mathemacians of Macedonia,Struga, 29.ІX-2.X.2005.
 49. Запрянов З., Ю. Нинова и др., Математика за 12. клас – задължителна подготовка, Просвета, С., 2005.
 50. Нинова Ю и др., Математика за 5. клас, Просвета, С., 2006.
 51. Ninova J. Ivan Ganchev, Part of the Pedagogical Heritage of Academician L.Chakalov, Internetional Conference "Pioneers of Bulgarian Mathematics Liubomir Tschakaloff & Nikola Obrechkoff", Abstracts, Sofia, July, 8-10, 2006.
 52. Rakovska D. J. Ninova, V. Baligand, Application of Fuction Proporty in Solving Some Equation(Inequality) Types, Internetional Conference "Pioneers of Bulgarian Mathematics Liubomir Tschakaloff & Nikola Obrechkoff", Abstracts, Sofia,July,8-10,2006.
 53. Ganchev Ivan, Sava Grozdev, Julia Ninova, On the  Didactics of  the Didactics of Mathematics, MASSEE Internetional  Congress on Mathematics , Abstracts, Cyprus, May31-June 4, 2006.
 54. Нинова Ю., Математическите знания в книгите на първите възрожденски просветители - Христаки Павлович и Емануил Васкидович, Сб. Просветители от Югозападна България, Югозападен Университет "Неофит Рилски", Благоевград, 2006.
 55. Нинова Ю. проф. д-р п.н. Ив. Ганчев, Част от педагогическото наследство на акад. Л. Чакалов(акад. Л. Чакалов и средното училище), сп. Математика и информатика, кн. 6, 2006.