Геометрия

Основна цел на образователната дейност в докторската програма е изграждането на висококвалифицирани учени в областта на геометрията, които притежават знания и умения за решаване на комплексни проблеми от научно и научно-приложно естество.

Обучението и изследователската дейност в докторската програма способстват за получаването на нови резултати в ключови направления на фундаменталното и приложното знание в областта на геометрията, реалния и комплексен анализ, топологията, алгебрата и теория на  групите,  като

  1. Риманова и суб-Риманова геометрии: класичеката теория на кривите и повърхнините в евклидовото пространство, дефиниции и свойства на диференцируемите многообразия, структури върху гладки многообразия – почти комплексна, комплексна, почти контактна, контактна, кватернионно-Келерова, кватенионно-контактна; теореми за анулиране от Бохнеров тип, формули на Вайценбьок и проблем на Ямабе за многообразия с различни структури.
  2. Псевдо-Риманова геометрия: класичеката теория на кривите и повърхнините в псевдо-евклидовото пространство, дефиниции и свойства на диференцируемите многообразия, структури върху гладки многообразия- почти пара-комплексна, пара-комплексна, почти пара-контактна, пара-контактна, кватернионно-пара-Келерова, кватенионно-пара-контактна.
Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОНС "доктор"
Код на програмата: 
MI45M0201D / MI45M0202D / MI45M0203D
Форма на обучение: 
редовно / задочно / самостоятелна подготовка