График за записване на новоприети студенти в ОКС "Бакалавър", прием 2022

Трето класиране - окончателно

20.07.2022г. - всички специалности на ФМИ;
21.07.2022г. - всички специалности на ФМИ;
22.07.2022г. - всички специалности на ФМИ.

Записването се извършва във ФМИ при следната последователност от стъпки:

 1. Заплащане на семестриална такса (за специалностите, където се изисква такава) -  ВСИЧКИ ПЛАЩАНИЯ СТАВАТ ПО БАНКОВ ПЪТ /таксите се заплащат по банков път, като се носи платежното. 
  Семестриални такси:
  - За спец. Информатика, Информационни системи, Софтуерно инженерство и Компютърни науки е 450 лв. - държавна поръчка. Платено обучение – 2823 лв.
  - За спец. Математика, Статистика, Математика и информатика /редовна и задочна форма/, Приложна математика, Анализ на данни- държавна поръчка не се заплащат такси.  
 2. Купуване на документи от всички книжарници към СУ“Св.Климент Охридски“, като най-близката се намира  на спирката на автобусите при Химически факултет.
 3. Попълване на документите в шатрите, които ще бъдат поставени в двора на ФМИ.
 4. Записване в стая 221.
 5. Тест по английски език - тестът е задължителен, проверява всички езикови умения (без говорене) и се провежда онлайн - само дистанционно на адрес https://test.fmi.uni-sofia.bg.  От него зависи в коя група ще бъде включен студентът. Тестът се активира след въвеждане на входящия номер на кандидат-студента за участие в класирането (пет цифрен номер, под който кандидатът е записан в системата за класиране на СУ през 2022/2023 г.), като за парола служи ЕГН/ЛНЧ на новозаписания студент. 

Потвърждаването за следващ етап на класиране ще става в каб. 221, задължително се носи оригиналната диплома, която се оставя до окончателното записване на студента или отказ от класиране. Необходимо е да се попълни Декларация за участие в следващ етап от класирането.

Студентите трябва да носят:

 • 1 снимка паспортен формат; 
 • Лична карта или изрично пълномощно
 • Оригинал и задължително копие на дипломата за средно образование;
 • Квитанция за платена семестриална такса; 
 • Заявена електронна студентска карта на СУ.
  Студентите заявяват издаване на задължителна електронна студентска карта в Картовата система на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – cards.uni-sofia.bg, като за вход използват имейл адреса от регистрацията си в системата за кандидатстудентската кампания (КСК) и парола ЕГН.
  Заявените карти се заплащат чрез банков превод по сметката на СУ „Св. Климент Охридски“ или чрез ePay/EasyPay. При записването си студентите представят разпечатка от системата на заявената студентска карта.
  Видове карти в СУ.

Необходимите допълнителни документи за записване (студентска книжка, формуляр за записване на студенти, формуляр за здравно осигуряване (само за студенти, приети в редовна форма на обучение, ненавършили 26 години) се закупуват от книжарницата на спирката на автобусите №94 и №102, при Химически факултет.
Формулярът за записване на студенти  и формуляр за здравно осигуряване могат да се изтеглят, попълнят, разпечатат и депозират при записването.

Забележка, отнасяща се за класиралите се кандидат-студенти: Незаписалите се и непотвърдили участието си в следващо класиране кандидат-студенти отпадат от всички класирания и губят придобитите студентски права.

Записване (от сайта на СУ "Св. Кл. Охридски" - формуляри, информация за видове електронни карти в СУ)