Информационни системи

Основна цел на образователната дейност в докторската програма е изграждането на висококвалифицирани учени в областта на информационните системи, които притежават знания и умения за решаване на комплексни проблеми от научно и научно-приложно естество.

Обучението и изследователската дейност в докторската програма способстват за получаването на нови резултати в ключови направления на фундаменталното и приложното знание в областта на информационните системи и информационните технологии като

  • бази от данни: принципи на проектирането и изграждането на информационни системи, анализ на потребителските изисквания, модели на данни, проектиране на системи за управление на бази от данни, съхранение и обработка на големи масиви от данни, извличане на знания от големи масиви от данни, оперативна съвместимост на информационни системи, информационна сигурност;
  • системи, основани на знания: модели за представяне на знания и формални разсъждения, модели за представяне и обработка на непълни и несигурни знания, семантично обогатяване и семантично интегриране на хетерогенни данни, машинно самообучение, извличане на закономерностти от данни, модели на интелигентни системи за подпомагане на вземането на решения, системи за прогнозиране и диагностика, препоръчващи системи;
  • паралелни и разпределени системи: теоретични основи и модели на паралелни и разпределени системи, принципи на паралелното програмиране, конкурентност и синхронизация, методологии и алгоритми за верификация на конкурентни програми, модели на разпределени софтуерни архитектури, виртуализация;
  • вградени и автономни системи: принципи на проектиране и приложение на вградени системи и системи за обработка в реално време, модели на автономни компютърно-базирани модули за управление в производството и транспорта, автономна роботика, системи за мобилни персонални комуникации, интелигентни сензори, интелигентни вградени системи.
Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОНС "доктор"
Код на програмата: 
MI46I0101D / MI46I0102D / MI46I0103D
Форма на обучение: 
редовно / задочно / самостоятелна подготовка