Информационни технологии

Основна цел на образователната дейност в докторската програма е изграждането на висококвалифицирани учени в областта на информационните технологии, които притежават знания и умения за решаване на комплексни проблеми от научно и научно-приложно естество.

Обучението и изследователската дейност в докторската програма способстват за получаването на нови резултати в ключови направления на фундаменталното и приложното знание в областта на информатиката и информационните технологии като

  • разпределени системи и мобилни комуникации: модели на системи за управление на разпределени изчислителни ресурси, съвременни технологии за изграждане на центрове за съхраняване и обработка на големи обеми от данни, високопроизводителни компютърни системи, облачни архитектури, технологии за разработване на мобилни приложения, методологии за координиране и планиране на бизнес процеси;
  • електронно обучение: стандарти за електронно обучение, модели на системи за управление и подпомагане на електронното обучение, подходи и методи за проектиране на електронно обучение, методологии и информационни технологии за разработване на електронни учебни материали, оценяване при електронното обучение, цифрови хранилища и цифрови библиотеки.

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОНС "доктор"
Код на програмата: 
MI46I0201D / MI46I0202D / MI46I0203D
Форма на обучение: 
редовно / задочно / самостоятелна подготовка