Изчислителна математика

Целевата група на докторската програма по изчислителна математика са математици и информатици с интерес към научни изследвания в областта на числения анализ и теория на приближенията, с желание за академична кариера или реализация научноизследователски екипи в индустрията. 

Обучението в докторската програма е насочено към изграждането на учени  с умения за научноизследователска и преподавателска дейност на високо ниво. По време на обучението си докторантите придобиват солидни знания в избрана от тях подобласт на изчислителната математика - един класически  и същевременно модерен, бурно развиващ се клон на приложната математика.

Основните подобласти на изчислителната математика, върху които е съсредоточено обучението в докторската програма, са числен анализ, приближения на функции и функционали, екстремални задачи за полиноми и сплайн-функции, многомерни приближения, в зависимост от конкретните интереси и желанието на докторантите за научноизследователската част от докторантурата им.  Освен в изброените теоретични области, докторантите могат да получат знания и умения за научни изследвания и в други приложни области като числени методи, математическо моделиране в биолагията, физиката, механиката, и други.

По време на обучението си докторантите стават част от академичната общност на Факултета по математика и информатика и работят в пряка връзка с  изследователите в областта на изчислителната математика. Това става чрез активното им участие в семинари, национални и международни школи и конференции, чрез неформални дискусии. По този начин те непосредствено се информират за съвременното състояние на научните изследвания в своята област, получават идеи за нови насоки в работата си и популяризират резултатите си по света и у нас. Приобщаването към работни групи на изключително високо ниво и насърчаването на работата в екип са допълнителни предимства.

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОНС "доктор"
Код на програмата: 
MI45M0701D / MI45M0702D / MI45M0703D
Форма на обучение: 
редовно / задочно / самостоятелна подготовка