Изкуствен интелект

Магистърската  програма  по  изкуствен  интелект  предвижда  овладяването  на   задълбочени теоретични  познания  в  областта  на  интелигентните  системи  и  усвояването  на  разнообразни практически умения, свързани с приложения на методи и техники на изкуствения интелект в широк кръг от направления на информатиката и информационните технологии. В програмата са включени курсове по теоретични основи на изкуствения интелект, моделиране на знания и проектиране на бази от знания, машинно самообучение, извличане на информация, откриване на закономерности в големи масиви от данни, обработка на естествен език, обработка на изображения и разпознаване на образи, вградени  и  автономни  системи,  невронни  мрежи  и  генетични  алгоритми,  управление  на  роботи, семантични технологии, препоръчващи системи и др. 

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MII252113 Информатика
Магистърска програма: 
Изкуствен интелект
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по информатика - Изкуствен интелект
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
проф. д-р Мария Нишева

Насоченост, образователни цели

Магистърската програма по изкуствен интелект е особено подходяща за бакалаври, които са завършили специалност Информатика, Компютърни науки, Софтуерно инженерство, Информационни системи, Компютърни системи и технологии или сродна на тях и имат базови познания в областите: алгебра; математически анализ; математическа статистика; обектно ориентирано програмиране; функционално или логическо програмиране; бази от данни; изкуствен интелект; компютърни архитектури; компютърни мрежи и др. За останалите магистранти се предвижда в рамките на срока на срока на обучение да изслушат допълнителни курсове, които да им осигурят необходимата базова подготовка.

Образователните цели на програмата включват овладяване на задълбочени теоретични знания в класическите и някои съвременни направления на изкуствения интелект и усвояване на разнообразни практически умения, свързани с приложения на методи и техники на изкуствения интелект в широк кръг от области на информатиката и информационните технологии.

Обучение

Обучението по програмата и разработването на дипломни работи се извършват с участието на водещи специалисти от Института по информационни и комуникационни технологии при БАН. На разположение на студентите е специализирана библиотека, която съдържа съвременни издания в различни направления на Изкуствения интелект. Могат да се осъществяват подходящи за тематиката на магистърската програма студентски мобилности по програмата Erasmus+, както и да се провеждат стажове във фирми и други организации, предлагащи възможности за усвояване на съвременни технологии и работа по иновативни проекти в областта на проектирането и изграждането на различни типове интелигентни системи.

Професионални компетенции

Завършилите успешно магистърската програма по изкуствен интелект могат да приложат знанията и уменията си в научни и образователни организации, както и във водещи фирми в областта на софтуерните технологии при разработването например на:

  • софтуер за анализ на данни и извличане на знания от големи масиви от данни;
  • софтуер за семантичен уеб и семантични мрежови услуги;
  • интелигентни машини за търсене;
  • интелигентни потребителски интерфейси;
  • експертни системи, препоръчващи системи, интелигентни среди за обучение и други типове софтуерни системи, основани на знания;
  • интелигентни бази от данни;
  • средства за обработка на изображения и разпознаване на образи;
  • различни типове интелигентни вградени системи: интелигентни роботи, системи „интелигентен дом“ и мн. др.

Професионална реализация

Завършилите тази магистърска програма ще имат много добра подготовка и мотивация да продължат образованието си в различни форми на докторантура.

Учебен план

Презентация

Прикачен файлРазмер
PDF icon Изкуствен интелект232.78 KB

За информация и контакти

проф. д-р Мария Нишева
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, стая 535
тел.: +359 2 8161 729
е-mail: marian@fmi.uni-sofia.bg