Компютърни науки

Основна цел на образователната дейност в докторската програма е изграждането на висококвалифицирани учени в областта на компютърните науки, които притежават знания и умения за решаване на комплексни проблеми от научно и научно-приложно естество.

Обучението и изследователската дейност в докторската програма способстват за получаването на нови резултати в ключови направления на фундаменталното и приложното знание в областта на компютърните науки и информационните технологии като

  • теория на изчислимостта: изчислимост и сложност на формалните езици;
  • алгоритми и структури от данни: създаване и изследване на бързи алгоритми, анализ на коректност и сложност на алгоритми и математически инструменти за този анализ, структури от данни, алгоритмични схеми;
  • теория на кодирането: теоретични основи на криптографията, компресия, предаване на информация в несигурни комуникационни среди;
  • теория на езиците за програмиране: типове езици за програмиране, методи за спецификация и реализация на езици за програмиране;
  • формални методи: формални математически методи за спецификация и верификация на софтуерни и хардуерни системи;
  • компютърни мрежи: мрежови архитектури и протоколи, оптимизиране на топологиите на компютърни мрежи, търсене на оптимални пътища и разпределение на натоварването в компютърни мрежи, защита на мрежовите комуникации, мрежово програмиране;
  • софтуерни архитектури: съвременни концепции и формални методи за изследвания в областта на софтуерните архитектури и технологии, корпоративни архитектури, бизнес модели.
Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОНС "доктор"
Код на програмата: 
MI46I0301D / MI46I0302D / MI46I0303D
Форма на обучение: 
редовно / задочно / самостоятелна подготовка