Конкурс за професор във ФМИ, срок 16.05.2021

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурс за академична длъжност, ДВ, бр. 22/16.03.2021 г.

За професор по професионално направление 

  • 4.5. Математика ((Приложна механика: проектиране на механични системи с приложения в мехатрониката и роботиката) - един за нуждите на ФМИ, катедра "Мехатроника, роботика и механика" със срок  2 месеца от публикуването на обявата.

Обява на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"
Процедури за научни степени и академични длъжности