Kонкурси за академични длъжности

Софийски университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

За  главен асистент по професионално направление:

със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 51/27.06.2017 г.

 За  асистенти по:

  •  4.5. Математика /Изследване на операциите/ - един, за нуждите на катедра „Вероятности, операционни изследвания и статистика“;
    катедра „Мехатроника, роботика и механика“:
  •  4.5. Математика /Приложна механика и роботика/ - един, за нуждите на катедра „Мехатроника, роботика и механика“;
  • 4.5. Математика /Числени методи/ - един, за нуждите на катедра  „Числени методи и алгоритми“;
  • 4.6. Информатика и компютърни науки /Компютърни мрежи и операционни системи/ - един, за нуждите на катедра катедра „Изчислителни системи“, 

всички със срок 2 месеца от публикуване на обявата във в-к Сега, бр. 147/28.06.2017 г.