Процедури за научни степени и академични длъжности

Документи за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности по Закона за развитието на академичния състав в Република България

Формуляри за доклади

Указания и примерни образци за рецензии и становища по конкурси, утвърдени на ФС на ФМИ (Протокол 9/16.09.2019 г.)

Повече формуляри можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

Текущи конкурси

Във връзка с изтичане на срока на извънредното положение, обявено за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г., срокът за подаването и приемането на документи по обявените конкурси за академични длъжности в ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г. се удължава до 14.07.2020 г.
С оглед спазването на противоепидемичните мерки, документи се подават и приемат след предварително запазен час на тел..: 02/9308 451; 02/ 986 11 83 или на имейл адрес: gergana_avramova@admin.uni-sofia.bglyubomir.lsto@admin.uni-sofia.bg

За професор по професионално направление:

  • 4.5. Математика (Вероятности и статистика) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Вероятности, операционни изследвания и статистика“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата в ДВ, бр. 21/13.03.2020 г.
  • 4.5. Математика (Изследване на операциите) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Вероятности, операционни изследвания и статистика“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата в ДВ, бр. 21/13.03.2020 г.
    Връзка към обявите на сайта на СУ
  • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) – един за нуждите на ФМИ, катедра "Информационни технологии", със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 48/26.05.2020 г.
    Връзка към обявата на сайта на СУ

За доцент по професионално направление:

  • 4.5. Математика (Геометрия) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Геометрия“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата в ДВ, бр. 21/13.03.2020 г.
    Връзка към обявата на сайта на СУ