Процедури за научни степени и академични длъжности

Документи за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности по Закона за развитието на академичния състав в Република България

Формуляри 

Указания и примерни образци за рецензии и становища 

Повече формуляри можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

Текущи конкурси и процедури

За професор по професионално направление:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Софтуерни технологии – мрежово програмиране, облачни технологии и уеб технологии) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Софтуерни технологии “ със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 48 /28.06.2022 г. 
  Връзка към обявата на сайта на СУ 
  Единственият кандидат е доц. д-р Милен Петров 
  Връзка към материалите на сайта на СУ

За доцент по професионално направление:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Софтуерна и хардуерна реализация на модели и алгоритми за управление на движението на манипулатори) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Мехатроника, роботика и механика“ със срок за подаване на      документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 61 /2.08.2022 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ
  Единствен кандидат е: гл. ас. д-р Калоян Мариянов Йовчев
  Връзка към обявата на сайта на СУ
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Програмиране) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Компютърна информатика“ със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 61 /2.08.2022 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ
  Единствен кандидат е: гл. ас. д-р Дафина Йорданова Петкова
  Връзка към обявата на сайта на СУ
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Информатика и ИТ) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Обучение по математика и информатика“ със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 61 /2.08.2022 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ
  Единствен кандидат е: гл. ас. д-р Филип Петров Петров.
  Връзка към документите на сайта на СУ

За главен асистент по професионално направление:

 • 4.5 Математика (Математически анализ) - един за нуждите на ФМИ, катедра "Математически анализ" със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 82 /14.10.2022 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ

За асистент по професионално направление:

 • 4.5 Математика (Диференциални уравнения) - един за нуждите на ФМИ, катедра "Диференциални уравнения" със срок за подаване на документи 2 месеца от датата на публикуването на обявата във в-к "24 часа", бр. 244 /14.10.2022 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ

За придобиване на образователна и научна степен "доктор":

 • Защита на дисертационен труд на тема "Подпомагане взимането на решения за оптимизиране на обществен транспорт с помощта на големи данни“ на Георги Калинов Йосифов
 • Защита на дисертационен труд на тема "Интелигентен агент за диалог на естествен език с отчитане на контекста“ на Момчил Емилов Хардалов