Процедури за научни степени и академични длъжности

Документи за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности по Закона за развитието на академичния състав в Република България

Формуляри 

Указания и примерни образци за рецензии и становища 

Повече формуляри можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

Текущи конкурси и процедури

За професор по професионално направление:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Софтуерни технологии – Интензивни на данни софтуерни платформи) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Софтуерни технологии“ със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 87 /19.10.2021 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ
 • 4.5. Математика (Алгебра, теория на кодирането и приложения)–един за нуждите на ФМИ, катедра „Алгебра“ със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ,бр.63/30.07.2021 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ

За доцент по професионално направление:

 • 4.5. Математика (Математическа логика) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Математическа логика и приложенията ѝ“ със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 87 /19.10.2021 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Математика) – един за нуждите на ФМИ, катедра "Обучение по математика и информатика" със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 87 /19.10.2021 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ

За асистент по професионално направление:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Програмиране) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Компютърна информатика“ със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването във в-к "24 часа", бр. 244/ 15.10.2021 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ