Процедури за научни степени и академични длъжности

Документи за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности по Закона за развитието на академичния състав в Република България

Формуляри 

Указания и примерни образци за рецензии и становища 

Повече формуляри можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

Текущи конкурси и процедури

За професор по професионално направление:

 • 4.5. Математика (Крайни геометрии) – един за нуждите на ФМИ, катедра "Геометрия"  със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ
 • 4.5. Математика (Диференциални уравнения, Хамилтонови системи) – един за нуждите на ФМИ, катедра "Диференциални уравнения"  със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 56 /30.06.2023 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ

За доцент по професионално направление:

 • 4.5. Математика (Обикновени диференциални уравнения, Хамилтонови системи и приложения) – един за нуждите на ФМИ, катедра "Диференциални уравнения"  със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 56 /30.06.2023 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ

За главен асистент по професионално направление:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки (ИКТ – сериозни игри) – един за нуждите на ФМИ, катедра "Информационни технологии"  със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 56 /30.06.2023 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) – един за нуждите на ФМИ, катедра "Информационни технологии"  със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 56 /30.06.2023 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) – един за нуждите на ФМИ, катедра "Информационни технологии"  със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 56 /30.06.2023 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ
 • 4.5. Математика (Изследване на операциите) – един за нуждите на ФМИ, катедра "Вероятности, операционни изследвания и статистика"  със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 56 /30.06.2023 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ
 • 4.5. Математика (Числени методи) – един за нуждите на ФМИ, катедра "Числени методи и алгоритми"  със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 56 /30.06.2023 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ