Квалификационни курсове за учителите по информатика и ИТ в 8. клас, м. юли 2017

Във връзка със запитвания от страна на учители относно квалификация за преподаване по новите учебни програми по информатика и информационни технологии за задължителна подготовка в 8. клас, Факултетът по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ организира

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ ЗА УЧИТЕЛИ
по информатика и ИТ

ИТ, ЗП, 8. клас
    • Присъствена фаза:
     • Начало: 12.07.2017 г., 13:00 часа
     • Край: 14.07.2017 г., 12:00 часа
    • Дистанционна фаза:
     • 15.07.2017 г. – 31.08.2017 г.
    • Квалификационни кредити: 2
     • Такса: 80 лв.
Информатика, ЗП, 8. клас
    • Присъствена фаза:
     • Начало: 14.07.2017 г., 13:00 часа
     • Край: 16.07.2017 г., 12:00 часа
    • Дистанционна фаза:
     • 17.07.2017 г. – 31.08.2017 г.
    • Квалификационни кредити: 2
     • Такса: 80 лв.

Какво ще получите?

 • Увереност при преподаване на новото учебно съдържание
 • Увереност при прилагане на иновативни методи за обучение
 • Методически насоки за оценяване на постиженията на учениците
 • Богат набор от примерни задания
 • Готови за употреба учебни ресурси
 • Готови за употреба инструменти за оценяване

Как да се включите?

 • Като изпратите имейл на Николина Николова (nnikolova@fmi.uni-sofia.bg) с копие до Светлана Горанова (stoyanovag@fmi.uni-sofia.bg), съдържащ:
   •  В кой/кои от двата курса искате да се включите
   • Трите имена
   • Пълно наименование на институцията, в която работите
   •  Прикачено сканирано копие от дипломата за висше образование, в което са ясно видими следните данни:
     • дата и място на раждане
     • наименование на ВУ
     • образователно-квалификационна степен
     • специалност
     • серия, номер, регистрационен номер и дата на издаване на дипломата
 •  По време на първото занятие трябва да представите копие от документ за платена такса. Таксата може да се заплати по банков път или на касата на ФМИ. При плащане по банков път може да прикачите електронно копие на документа към писмото
 • Банкова сметка: IBAN  BG36 BNBG 9661 3100 1742 01, BIC BNBGBGSD, БНБ ЦУ,
  Адрес : София, пл. „Батенберг“ № 1
  Основание за плащане: СДК за 8. клас по ………………..