Математическа логика и приложенията ѝ

Основна цел на образователната дейност в докторската програма е изграждането на висококвалифицирани учени в областта на математическата логика, които притежават знания и умения за решаване на комплексни проблеми от научно и научно-приложно естество.

Обучението и изследователската дейност в докторската програма способстват за получаването на нови резултати в ключови направления на фундаменталното и приложното знание в областта на математическата логика като:

  1. Теория на изчислимостта, теория на степените на неразрешимост, ефективна теория на моделите
  2. Модални логики
  3. Алгоритмични проблеми в компютърната лингвистика
Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОНС "доктор"
Код на програмата: 
MI45M0401D / MI45M0402D / MI45M0403D
Форма на обучение: 
редовно / задочно / самостоятелна подготовка