Математическо моделиране и приложение на математиката

Целевата група на докторската програма по математическо моделиране и приложение на математиката са математици с интерес към научни изследвания в областта на математическото моделиране в широк смисъл.  Обучаваните следва да имат желание за работата по интердисциплинарни задачи, в които математическият апарат е основен инструмент за описването на даден реален проблем, и да се стремят към кариера в академичните среди или в научно-приложни центрове и фирми, използващи апарата на математическото моделиране.

Обучението в докторската програма е насочено към изграждането на учени  с умения за научноизследователска и преподавателска дейност на високо ниво, които могат да прилагат своите знания както за теоретични изследвания, така и за решаването на важни приложни проблеми със социално и/или икономическо значение.

Основен акцент в обучението в докторската програма се поставя върху числените методи за диференциални уравнения, изчислителната математика и апроксимациите като основно средство за решаване на математическите задачи, възникващи при моделирането на реални процеси. Докторантите работят върху конкретна актуална тематика, свързана с приложението на математиката в области като физика, биология, инженерни науки и др. Във връзка със спецификата на конкретната тема, се задълбочават и знанията на докторанта. Математическите модели, важни за областта на дисертационния труд, обикновено се описват в термините на нелинейни системи диференциални уравнения. В тази връзка като допълнителни области, застъпени в обучението, могат да бъдат включени например теория на диференциалните уравнения, теория на динамичните системи, тензорно смятане, диференциална геометрия и др. 

По време на обучението си докторантите стават част от академичната общност на Факултета по математика и информатика и работят в пряка връзка с  изследователите в областта на приложната математика. Това става чрез активното им участие в семинари, национални и международни школи и конференции, чрез неформални дискусии. По този начин те непосредствено се информират за съвременното състояние на научните изследвания в своята област, получават идеи за нови насоки в работата си и популяризират резултатите си по света и у нас. Предвид подчертаната интердисциплинарност на изследванията в областта, докторантите имат възможност да осъществяват контакти със специалисти в приложната област, към която е насочена дисертацията. За последното помагат специализираните семинари и уъркшопи, които се провеждат с участието на представители на индустрията и приложни специалисти от акдемичната общност. 

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОНС "доктор"
Код на програмата: 
MI45M0801D / MI45M0802D / MI45M0803D
Форма на обучение: 
редовно / задочно / самостоятелна подготовка