Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката

Основна цел на образователната дейност в докторската програма е изграждането на висококвалифицирани учени в научната област, които притежават знания и умения за решаване на комплексни проблеми от научно и научно-приложно естество.

Математическото моделиране е процес на изграждане на математически модели  на процеси и системи от заобикалящия ни свят. Тези модели могат да бъдат детерминистични или стохастични, дискретни или непрекъснати, статични или динамични, линейни или нелинейни.  Обучението и изследователската дейност в докторската програма способстват за усвояването на експертни знания и умения в областта на моделирането на реални феномени и получаването на креативни и  иновативни   резултати при решаването на комплексни интердисциплинарни проблеми с помощта на математическия апарат. 

Основните подобласти на математическото моделиране, върху които е съсредоточено обучението в докторската програма, са макро- и микроикономиката и свързаното с тях обучение  по диференциални уравнения, финансовата математика и  застраховането, методите за оценка на риска, иконометрията и обработката на статистически данни, съчетани с умения за прилагане на съвременни информационни технологии,  операционните изследвания, вероятностните модели и  времевите редове.  

Програмата е полезна за всички, които искат да се посветят на  научна кариера, да могат уверено да провеждат научни изследвания или да усвоят нови техники и научни практики, с които да улеснят работата и напредъка си в  своето професионално развитие във фирми, частни или държавни институции.   

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОНС "доктор"
Код на програмата: 
MI45M1001D / MI45M1002D / MI45M1003D
Форма на обучение: 
редовно / задочно / самостоятелна подготовка