Математика

Бакалавърска програма „Математика” подготвя специалисти с фундаментални знания в основните математически направления: алгебра, геометрия, математически анализ, диференциални уравнения, комплексен анализ, вероятности и статистика, изследване на операциите, математическа логика, топология, числени методи и алгоритми, механика. Учебният план е гъвкав - освен задължителните дисциплини през целия период на обучението има избираеми дисциплини, чиито брой за специалността е значителен и лекторите са опитни специалисти. Целите са основно две: от една страна - разширяване и задълбочаване на знания и умения от задължителни дисциплини; от друга страна – начинии и методи за прилагане на придобитите знания и умения за решаване на проблеми от други области. Всеки студент още от първи курс има широки възможности да избира дисциплини съобразно интересите си или плановете си за бъдещото си кариерно или образователно развитие.

Бакалаврите, завършили програма „Математика” умеят да прилагат не само стабилната математическа подготовка, но и придобитите умения за анализиране, логическо мислене, правене на прогнози, хипотези и заключения, на базата на индукция или на дедукция, и за вземане на обосновани решения. Всичко това, плюс добри компютърни умения и владеене на западен език, им дава възможност да специализират не само в направления на чистата математика и да работят като преподаватели и научни работници във ВУЗ и институти у нас или в чужбина, но също така успешно да се реализират в области като информатиката, икономиката, банковото дело, лингвистиката, физиката, биологията и др., и в професии, свързани с тях. В последните години специалистите - математици стават все по - търсени кадри в компютърния бизнес, банковото дело, застрахователните компании, държавната администрация и др., а също – участници в международни интердисциплинарни екипи за климатични, космически, ядрени, медицински и други изследвания. Неслучайно е, че в последното десетилетие професията “математик” е една от най - престижните професии в световен мащаб.

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОКС "бакалавър"
Специалност: 
МИМ010113 Математика
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
8
Професионална квалификация: 
Бакалавър по математика

Насоченост, образователни цели

Специалност Математика подготвя специалисти в следните направления: алгебра, геометрия, диференциални уравнения, математически анализ, комплексен анализ и топология, вероятности и статистика, изследване на операциите, математическа логика, математическо моделиране, механика. Предвидена е възможност студентите да избират дисциплини съобразно своите интереси, което да задълбочи познанията им в избраното от тях математическо направление.

Обучение

Учебният план осигурява всестранна подготовка на обучаемите в различните направления на математиката. В учебните програми са включени основни теоретични направления като: алгебра, геометрия, диференциално и интегрално смятане, вероятности и статистика, числени методи, механика, комплексен анализ, математическа логика, диференциални уравнения, математическо оптимиране. Освен това, сериозно внимание се отделя на дисциплини, свързани с приложението на математиката и с информатиката. Чрез разнообразни избираеми дисциплини, практикуми и възможност за стажуване специалността се стреми да приближи обучаемите колкото може по-близо да естеството на бъдещата им работа.

Професионални компетенции

Специалистите по Математика имат задълбочени теоретични знания и практически умения за решаването на основни математически проблеми, възникнали  при научни изследвания или от практическо естество:

  • Имат фундаментални знания в следните математически области: алгебра, геометрия, диференциално и интегрално смятане, вероятности и статистика, числени методи, механика, комплексен анализ, математическа логика, диференциални уравнения,  математическо оптимиране.
  • Имат фундаментални знания в следните направления в информатиката: структури от данни и алгоритми, дискретна математика, обектно-ориентирано програмиране. Имат умения за програмиране на езици за процедурно и обектно-ориентирано програмиране
  • Умеят да прилагат теоретичните си знания при решаването на практически задачи.
  • Имат формирани умения за самостоятелно търсене на необходимата информация в литературни източници.

 

Професионална реализация

Студентите от тази специалност имат особено добри възможности за продължаване на обучението си в магистърска и докторска степен и последваща реализация като преподаватели и научни работници във висшите училища и научни институти. Същевременно тяхната солидна математическа подготовка ги прави особено подходящите кандидати за специализация в редица приложни области като математическата икономика, когнитивните науки, лингвистиката, биологията, философията и др.

Учебен план