Методика на обучението по математика и информатика

Основна цел на образователната дейност в докторската програма е изграждането на висококвалифицирани учени в областта на обучението по математика, информатика и информационни технологии, които притежават знания и умения за решаване на комплексни проблеми от научно, научно-приложен и управленски характер.

Повишаване квалификацията на специалисти в областта на математиката, информатиката и информационните технологии и тяхното преподаване в теорията и практиката на средното и висше образование касае следните основни направления:

  • Методология и методика на педагогическите изследвания: качествени, количествени и специфични педагогически изследвания и теории, които ги обосновават; основни методологически знания и статистически инструментариум, свързани с подготовката, провеждането и оценката на резултатите от педагогическо изследване; включени са анализ на организационната среда, стандарти за компетентност на участниците, оценка на ефективност и ефикасност както за традиционни образователни форми, така и при смесено, е-обучение и изцяло онлайн обучение.
  • Методология и методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии, свързани с когнитивната психология, теорията за учене и индивидуални познавателни процеси (работа с талантливи ученици, със СОП и др.), анализ на възможностите на образователната система за експериментиране и внедряване на нови методи като интегриране на ИКТ-технологии и средства в обучението и е-обучението.
  • Теория за решаване на задачи: проблемно-ориентираният и компютърно-ориентираният подход в обучението; съвременната теория за решаване на задачи; евристични стратегии и възможности за внедряване на съвременни когнитивни средства и елементи на изкуствен интелект в обучението като форма на придобиване на знания и развиване на мисленето; решаване на проблеми при проектиране и провеждане на обучението; модели за решаване на проблеми.
  • Управление в образованието: държавните образователни изисквания и техният съдържателен, исторически и социален анализ; учебни и учебно-изпитни програми и стандарти за постигане; компетенции и кариерно развитие на учителите; идентификатори на качество; стратегическо планиране; институционализация в образованието и добри практики.

Професионално направление: 
1.3. Педагогика на обучението по …
Степен: 
ОНС "доктор"
Код на програмата: 
MI13P0101D / MI13P0102D / MI13P0103D
Форма на обучение: 
редовно / задочно / самостоятелна подготовка