Последни новини

ФМИ обявява конкурс за наградата "проф. дмн Иван Сосков" за 2018 г.

ФМИ обявява конкурс за ежегодната награда на името на проф. дмн  Иван Сосков за изследователски и научни постижения, в областта на математическата логика и компютърните науки, на изявен студент от ФМИ (бакалавър, магистър, докторант). Наградата се присъжда с цел да бъде стимулирана изследователската дейност на студентите и се състои от грамота и парична сума в размер на 2000 лв.

Семинар „Топология’’, 16.10.2018

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следните доклади: 

  1. "Топологични пространства: вътрешност на множество"
      Лектор: Симеон Станимиров Александров;

  2.  "Локално крайни и дискретни фамилии от множества. Теорема на Александров-Урисон за бази"
      Лектор: Преслава Веселинова Недкова.

Семинарът ще се проведе на 16 октомври 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 16.10.2018

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 

16 октомври 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 217 на ФМИ с доклад на тема

Върху някои диофантови неравенства с нецели степени

Лектор: Живко Петров

Поканват се студентите и преподавателите. Обърнете внимание на часа на започване на доклада!

За ИД "Уеб програмиране" за МИ 3 курс, 2018/2019

Прекратява се записването за избираемата дисциплина "Уеб програмиране" от списъка с ИД от учебния план на специалност Математика и информатика, редовно обучение, 3 курс с лектор Т. Георгиев.

Семинар по Оптимизация, 12.10.2018

На 12 октомври 2018г. (петък) от 14:15 ч. в зала 501 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчици: Михаил Кръстанов, Надежда Рибарска

Тема: On a Bolza problem

Поканват се всички интересуващи се.

ОКС "Магистър" - кампания за избираеми дисциплини, зимен семестър, 2018/2019 уч. г.

Стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за зимен семестър, 2018/2019 за ОКС "Магистър".

10 октомври – 24 октомври (включително) 2018 г.

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт. 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ЗА ОТПИСВАНЕ!

Прием за ОКС "Магистър", записване на приетите на второ класиране магистри във ФМИ, учебна 2018/2019 г.

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадени от Ректора на СУ "Св. Кл. Охридски" заповеди за записване в магистърската програма към съответната специалност .

Два кандидатстудентски курса по математика - от 20.10.2018 и от 21.10.2018

От 20 октомври 2018 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 5-18 октомври 2018 г.

От 21 октомври 2018 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в неделя от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 5-18 октомври 2018 г.

Страници