Последни новини

Семинар „Математическо моделиране”, 29.03.2022, ПРИСЪСТВЕНО в зала 514, ФМИ

На 29.03., вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, проф. дтн Росица Райкова, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАНще представи проблема::

Реалистичен модел на скелетен мускул и на неговото управление

Семинар „Математическо моделиране”, 15.03.2022, ПРИСЪСТВЕНО в зала 514, ФМИ

На 15.03., вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, маг. Васил Пашов от Българската софтуерна компания Chaos Group (Хаос Груп), световен лидер в технологиите за компютърна графика, ще представи проблема:
Имплементация на МКЕ за решаване на уравненията на Навие-Стокс за графични процесори.

Семинар „Математическо моделиране”, 08.03.2022, дистанционно в приложението google meet

И тази седмица семинарът ще се проведе дистанционнo, в приложението GOOGLE MEET. Достъпът за всички участници - магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА е със следната връзка
https://meet.google.com/drr-wtdz-rgg

Заповед № РД-29-16/04.03.2022 г. на Декана на ФМИ, от 14.03.2022 се преминава изцяло в присъствена форма на обучение в зала

Във връзка със Заповед № РД-01-103/22.02.2022 год. на министъра на здравеопазването, Заповед № РД-19-46/18.02.2022 год. на Ректора на СУ и решение на Факултетния съвет на ФМИ от 28.02.2022 год. (Протокол № 2) деканът на ФМИ доц. П. Първанов издава следната заповед.

Награди за принос в науката „Питагор“ 2022 г.

Желаещите да кандидатстват следва да попълнят и изпратят по електронна поща до отдел "Научна и проектна дейност" (npd@admin.uni-sofia.bg) изискуемите документи, съгласно изискванията, достъпни на адрес: https://mon.bg/bg/100199. С оглед обобщаване и подаване на кандидатурите от Университета към МОН, участниците следва да изпращат своите документите в срок до 28 март (включително).

Конкурс за наградата на Столична община за най-добър млад учен на СУ, 2022

За четиринадесета поредна година стартира конкурсът за наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийски университет "Св. Кл. Охридски".

Срок за представяне на кандидатурите: 31 юли 2022г. 
Статут на наградата

Информация ще намерите тук.

Страници