Последни новини

Съобщение за студентите явили се на държавен изпит-13 и 14.07.2021 в ПН "Математика"

Всички съобщения, касаещи явилите се на държавен изпит на 13-14 юли 2021 г. от специалности Математика и Приложна математика ще бъдат правени чрез курса "Държавен изпит в ПН "Математика", 2021" в Мудъл на https://learn.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=7425

От Комисията

Покана за участие в международен студентски уъркшоп "Екстремни климатични условия и опазване на културното наследство"

Консорциумът на международния проект e-Creha ("Education for Climate Resilient European Heritage Architecture") по Еразмус+, в който участва и СУ "Св. Климент Охридски", организира уъркшоп за студенти от бакалавърски и магистърски програми на СУ от 30.08.2021 до 8.09.2021 г. в Техническия университет на Ейндховен, Нидерландия. Темата на международния студентски уъркшоп е "Екстремни климатични условия и опазване на културното наследство" и е подходяща за колеги с интерес в областта на умни градове, климатични промени, устойчиво развитие.

Първа копка на бъдещия Център за върхови постижения УНИТе на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ (СУ) в качеството си на водеща организация на Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, в рамките на процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, даде началото на строително-монтажните работи на новата сграда за Центъра за върхови постижения (ЦВП) УНИТе в Кампус Лозенец на СУ.

График за записване на новоприети стгуденти в ОКС "Бакалавър", прием 2021 - първо класиране, потвърждаване за следващо

07.07.2021г. - специалности: „Компютърни науки“ ,  “Статистика“,  “Математика“;
08.07.2021г. - специалности: „Софтуертно инженерство“, „Информатика“;
09.07.2021г. - специалности: „Информационни системи“ , „Приложна математика“, „Математика и информатика“-редовно и задочно обучение.

Записването се извършва във ФМИ при следната последователност от стъпки:

Състезания „Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 2021

Офисът за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“, с подкрепата на Министерството на икономиката на Република България, участва като партньор за България в двете водещи състезания за иновации „Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 2021.

Страници