Последни новини

Нанасяне на оценките - специалност Математика и информатика, ДИ - 13 и 14 юли 2021, на 15.07.2021

Оценките на студентите от специалност Математика и информатика, явили се на държавен изпит - Втора държавна сесия провела се на 13 и 14 юли 2021 ще се нанасят на 15.07.2021 от 12:00 до 14:00 в каб. 213 - сградата на ФМИ.

От Комисията

Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 14.07.2021 и 09.09.2021

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” организира отворени врати за магистърските програми към Факултета на 14 юли и 9 септември 2021. Магистърските програми на ФМИ за прием 2021/2022 уч.г.

Подаване на заявление за явяване на държавен изпит на 08 и 09 септември 2021г.:

Кога: от 26 юли до 13 август 2021 г., 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:00 (в работни дни);
Къде: каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ.

Важно: До полагане на държавен изпит се допуска студент, който е изпълнил задълженията си по учебен план – с успешно положени всички семестриални изпити в определените за обучението срокове и покриване на всички групи избираеми дисциплини.

Първа изпитна сесия (за студентите, завършили през 2020/2021 г.) - 08 и 09 септември 2021 г.

Подаване на заявления за явяване на изпити от минали години, поправителна сесия, 2020/2021

Подаването на заявления за явяване на изпити от минали години за поправителната изпитна сесия на уч. 2020/2021 г. ще става по е-поща, след като бъде заплатена таксата за съответния брой неположени изпити. Имейлите  ще се изпращат на отдел Студенти -studenti@fmi.uni-sofia.bg

Съобщение за студентите явили се на държавен изпит-13 и 14.07.2021 в ПН "Математика"

Всички съобщения, касаещи явилите се на държавен изпит на 13-14 юли 2021 г. от специалности Математика и Приложна математика ще бъдат правени чрез курса "Държавен изпит в ПН "Математика", 2021" в Мудъл на https://learn.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=7425

От Комисията

Покана за участие в международен студентски уъркшоп "Екстремни климатични условия и опазване на културното наследство"

Консорциумът на международния проект e-Creha ("Education for Climate Resilient European Heritage Architecture") по Еразмус+, в който участва и СУ "Св. Климент Охридски", организира уъркшоп за студенти от бакалавърски и магистърски програми на СУ от 30.08.2021 до 8.09.2021 г. в Техническия университет на Ейндховен, Нидерландия. Темата на международния студентски уъркшоп е "Екстремни климатични условия и опазване на културното наследство" и е подходяща за колеги с интерес в областта на умни градове, климатични промени, устойчиво развитие.

Първа копка на бъдещия Център за върхови постижения УНИТе на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ (СУ) в качеството си на водеща организация на Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, в рамките на процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, даде началото на строително-монтажните работи на новата сграда за Центъра за върхови постижения (ЦВП) УНИТе в Кампус Лозенец на СУ.

Страници