Тихомир Богословов Иванов

Тихомир Богословов Иванов

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
tbivanov@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161-540
Кабинет: 
ФМИ-228

Образование и научни степени

 • 2018 - Доктор по математика (Математическо моделиране и приложение на математиката), Институт по математика и информатика, БАН
 • 2014 - Магистър по приложна математика (Изчислителна математика и математическо моделиране), СУ "Св. Климент Охридски"
 • 2012 - Бакалавър по компютърни науки, СУ "Св. Климент Охридски"
 • 2008 - Средно образование, МГ "Д-р Петър Берон", гр. Варна

Научни интереси

 • Индустриална математика и математическо моделиране на реални процеси
 • Числени методи за диференциални уравнения
 • Числени методи за параметрична идентификация
 • Динамични системи и приложения в биологията и медицината

Научни проекти

 • "Компютърно моделиране и клинични изследвания на артериални аневризми при хора", ФНИ-МОН, FNI-I-02/3-14, 2015-2016, член
 • "Числени методи и приложения", ФНИ-СУ, Договор 75/2015, член
 • "Mathematics for Industry Network", COST Action TD1409, член на Управителния комитет и работната група "Education and Training"

Преподавателска дейност

Академична година 2022/2023
 • Числени методи за диференциални уравнения - лекции - Информатика (IV курс, зимен сем.), ПМ, Математика (III курс, летен сем.)
 • Метод на крайните елементи - Част 1 и 2- лекции - маг. ИМ и ММ (зимен и летен сем.)
 • Теоретични основи на индустриалната математика - Част 1 и 2 - лекции - маг. ИМ и ММ (зимен и летен сем.) и бакалаври (част 1 - ИД, зимен сем.)
 • Приложения на математиката за моделиране на реални процеси - ИД, бакалаври (летен сем.)
 • Числени методи на линейната алгебра - упражнения - ПМ (III курс, зимен сем)

Списък с публикации

I. Научни публикации

а. Динамични системи и приложения в биологията (популационна динамика) и медицината

 1. Z.D. Ivanova, T.B. Ivanov, A simple integrated mathematical model of neuromuscular activation, Biomath 11 (2022) 2210119, https://doi.org/10.55630/j.biomath.2022.10.119, SJR(2021): 0.246.
 2. Z.D. Nedyalkova, T.B. Ivanov, Qualitative analysis of a mathematical model of calcium dynamics inside the muscle cell, Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Mathematics and Informatics 106 (2019) 127–151.  https://www.fmi.uni-sofia.bg/en/node/8889
 3. T. Ivanov, G. Velikova, Data fitting in Monod-type models with nonlinear growth rates, Biomath Communications 5 (2018), http://dx.doi.org/10.11145/bmc.2018.04.187. 
 4. T. Ivanov, N. Dimitrova, Qualitative effects of introducing nonlinear birth and death rates for the predator in a predator-prey type model, Biomath 6 (2017), 1703167, http://dx.doi.org/10.11145/j.biomath.2017.03.167
 5. T. Ivanov, N. Dimitrova, A predator-prey model with generic birth and death rates for the predator and Beddington-DeAngelis functional response. Mathematics and Computers in Simulation, Elsevier, 133 (2017) 111-123,  http://dx.doi.org/10.1016/j.matcom.2015.08.003, IF:1.124.
 6. T. Ivanov, E. Nikolova, Stability analysis of an inflation of internally-pressurized hyperelastic spherical membranes connected to aneurysm progression. In: Advanced Computing in Industrial Mathematics (Eds. K. Georgiev, M. Todorov, I. Georgiev), Studies in Computational Intelligence 681 (2017) 61-74, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-49544-6, SJR: 0.19. 
 7. T. Ivanov, N. Dimitrova, Analysis of a bioreactor model with microbial growth phases and spatial dispersal. Biomath Communications 2 (2015).
 8. E. Nikolova, T. Ivanov, Mathematical modelling and stability analysis of an inflation of a thin-walled hyperelastic tube with applications to abdominal aortic aneurysms. Series on Biomechanics 29 (2015) 78–84.
 9. Т. Иванов, Анализ на устойчивост и компютърни симулации в математически модели на хомогенни и нехомогенни биореактори.  Магистърска дипломна работа, Факултет по математика и информатика, СУ "Св. Климент Охридски" (2014).
 10. T. Ivanov, N. Dimitrova, On a predator-prey type model. Scientific Reports, No 2/2012, IMI, ISSN 1314-541X (2012).
b. Индустриална математика
 1. M. Zarcheva, T. Ivanov, Numerical simulations of the process of adsorption onto activated carbon in water treatment applications, To appear in Studies in Computational Intelligence (2023), SJR: 0.183. 
 2. T. Ivanov, G. Lyutskanova-Zhekova, Initial calibration of MEMS accelerometers, used for measuring inclination and toolface, Studies in Computational Intelligence 793 (2019) 177-188, SJR(2019): 0.245. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-97277-0_14
 3. T. Ivanov, G. Lyutskanova, et al., Laboratory calibration of MEMS rate sensors, ESGI’120 Problems and Final Reports, ISBN 978-619-7223-31-6 (2016) 68-76.
 4. K. Danov, S. Dimova, T. Ivanov, Y. Novev, Shape analysis of a rotating axisymmetric drop in gravitational field: Comparison of numerical schemes for real-time data processing. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 489 (2016) 75–85http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2015.10.028, IF: 2.752.
 5. I. Bazhlekov, S. Dimova, P. Hjorth, T. Ivanov, A. Slavova, R. Yordanova, Relaxation of surface tension after a large initial perturbation. ESGI’104 Problems and Final Reports, ISBN 978-954-9526-87-5 (2014) 48–59.
 6. Т. Иванов, К. Илиева-Стойчева, Числени симулации и анализ на резултатите от прилагането на математически модел с променливи коефициенти на ударно взаимодействие на пробивен инструмент от минната механизация. Съюз на учените в България, Научни трудове, Том V (2014) 645–652.
 7. К. Илиева-Стойчева, Т. Иванов, Математически модел с променливи коефициенти на ударно взаимодействие на пробивен инструмент от минната механизация. Годишник на МГУ (2014) 2123.
 8. I. Georgieva, C. Hofreither, T. Ilieva, T. Ivanov, S. Nakov, Laboratory calibration of a MEMS accelerometer sensor. ESGI’95 Problems and Final Reports, ISBN 978-954-9526-84-4 (2013)
 
II. Публикации, свързани с образованието по математика
 1. Т. Иванов, Математически модели на реални процеси и приложение на системите за компютърна алгебра за тяхното изследване. Част 2. Математика и информатика, ISSN 1310-2230 (2014) 586–596.
 2. Т. Иванов, Математически модели на реални процеси и приложение на системите за компютърна алгебра за тяхното изследване. Математика и информатика, ISSN 1310-2230 (2014) 462471.
 3. Т. Иванов, Кратко ръководство за системата за компютърна алгебра Wolfram Mathematica. Математика и информатика, ISSN 1310-2230 (2014) 343–354.