Надя Пейчева Златева

Надя Пейчева Златева

Професор
Доктор на науките
Имейл: 
zlateva@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 504
Кабинет: 
ФМИ-513
Приемно време: 

за академичната 2023/2024 година, летен семестър: сряда 13-14 ч. и четвъртък 15-16 ч.

"Не съм специалист по математика, а само неин почитател, нещастник, влюбен в най-красивата от всички науки."              Пол Валерѝ

Образование и научни степени

2018: DSci

 • ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски"
 • професионално направление: 4.5 Математика (Изследване на операциите)
 • тема на дисертацията: Variational analysis: Methods and applications

1999: PhD

1992: Master of Science

Научни интереси

 • оптимизация
 • нелинеен и негладък анализ
 • вариационен анализ
 • субдиференциално смятане

Списък на забелязани цитирания

Научни проекти

 • Изследване на медийната среда в България – метаанализ, методология и подходи в проучванията на въздействието на медийните трансформации върху обществените процеси (2023-2026), договор КП-06-Н75/6 от 7.12.2023 г., МОН България, ръководител В. Вълканова
 • Advanced Variational Analysis and Applications, договор 70-123-448/27.06.2023 г. (2023-2025), част от проекта BG-RRP-2.004-0008-C01 SUMMIT, ръководител
 • Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2023), договор 80-10-62/25.04.2023 г., ФНИ на СУ, ръководител
 • EuroCC2 project,  EuroHPC JU, Grant agreement No 101101903 (2023-2025) (https://www.eurocc-access.eu/)
 • Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2022), договор 80-10-180/27.05.2022 г., ФНИ на СУ, ръководител
 • Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2021), договор 80-10-40/22.3.2021 г., ФНИ на СУ, ръководител
 • EuroCC project,  under the European Union’s Horizon 2020 (2020-2022), funded by EU-H2020, EuroHPC JU, Grant agreement ID: 951732 (https://www.eurocc-access.eu/)
 • Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2020), договор 80-10-107/16.04.2020 г., ФНИ на СУ, ръководител М. Кръстанов
 • Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2019), договор 80-10-20/09.04.2019 г., ФНИ на СУ, ръководител М. Кръстанов
 • Нелинеен анализ: вариационни методи и оптимизация (2018-2022), договор КП-06-Н22/4 от 04.12.2018 г., МОН България, ръководител Н. Живков
 • Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2018), договор 80-10-133/25.04.2018 г., ФНИ на СУ, ръководител
 • Big Data for Smart Society GATE (2017-2018), Project ID: 763566, Funded under: H2020-WIDESPREAD-04-2017-TeamingPhase1 (https://cordis.europa.eu/project/rcn/211425_en.html )
 • Вариационен анализ в нормирани пространства и приложения (2014-2018), договор ДФНИ-И02-10/2014, МОН България, ръководител Ю. Ревалски
 • Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2017), договор 80-10-220/24.04.2017, ФНИ на СУ, ръководител
 • Геометрия на банаховите пространства и вариационен анализ (2008-2012), договор DO 02-360/2008, МОН България, ръководител Ю. Ревалски
 • Evolution equations for deterministic and stochastic systems (2002-2006), Project ID: HPRN-CT-2002-00281, Funded under: FP5-HUMAN POTENTIAL (https://cordis.europa.eu/project/rcn/64797_en.html)
 • Subdifferential calculus (2001-2003), Project ID: HPMF-CT-2001-01345, Funded under: FP5-HUMAN POTENTIAL (https://cordis.europa.eu/project/rcn/62173_en.html)
 • Геометричен функционален анализ (1997-2000), MM-703/1997, МОН България, ръководител Н. Живков
 • Нелинеен анализ в банахови пространства: вариационни принципи и глобална оптимизация (1998-2000), № 20/1998 (Matematica),  България и Италия, ръководител Н. Живков
 • Метрически проекции и субградиентни изображения в банахови пространства (1994-1997), MM-406/1994,  МОН България, ръководител Н. Живков

Образователни проекти

 •  HPC European Consortium Leading Education Activities (EUMaster4HPC), Horizon 2020 Framework Programme, Project: 101051997 (2022-2025) (https://cordis.europa.eu/project/id/101051997)
 • МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема, договор BG05M2OP001-2.016-0018-C01  (22.07.2021-31.12.2023), финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020" по процедура № BG05M2OP001-2.016  „Модернизация на висшите училища”, член на комисия за разработване на бакалавърска програма Анализ на данни (https://e.modern-a.bg/)
 • Докторантски център "Свети Климент Охридски (ДокЦент) (2017-2019), договор BG05M2OP001-2.009-0013 с МОН, с финансовата подкрепа на Структурни фондове по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", финансирана от Европейския съюз, член на експертния съвет
 • Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постдокторанти и млади учени във ФМИ на СУ (2012-2014), договор BG051PO001-3.3.06-0052 с МОН, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, член на експертния съвет
 • Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика (2012-2014), договор № BG051PO001-4.3.04-0018 с МОН, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, член на експертния съвет

Преподавателска дейност

 • Изследване на операциите - за специалности Информатика, Компютърни науки, Софтуерно инженерство и Информационни системи
 • Линейно оптимиране - за специалности Приложна математика и Статистика
 • Нелинейно оптимиране - за специалности Приложна математика и Статистика
 • Математическа екология - избираем (за 2021 зимен семестър)
 • Математическа текстообработка с LaTeX - избираем (от 2023 летен семестър)

Списък с публикации

Научни публикации

 1. P.G. Georgiev and N.P. Zlateva, Second subdifferentials of C1,1 functions: optimality conditions and well posedness, Compt. rend. Acad. bulg. Sci.,  46, 1993, No 11, 25-28.
 2. P.G. Georgiev and N.P. Zlateva, Second-order subdifferentials of C1,1 functions and optimality conditions, Set-Valued Analysis,  4, 1996, 101-117.
 3. P.G. Georgiev and N.P. Zlateva,  Generic Gâteaux differentiability via smooth perturbations, Bull. Austr. Math. Soc.,  56, 1997, 421-428.
 4. M. Ivanov and N. Zlateva, Abstract subdifferential calculus and semiconvex functions, Serdica Math. J.,  23, 1997, 35-58.
 5. M. Ivanov and N. Zlateva, On Clarke-Ledyaev inequality, preprint of the Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian  Academy of Sciences, 1, May 1998.
 6. P.G. Georgiev and N.P. Zlateva, Lasry─Lions regularizations and reconstruction of subdifferentials, Compt. rend. Acad. bulg. Sci.,  51, 1998, No 9-10, 9-13.
 7. Н. Златева, Субдиференциално смятане и вариационни методи в негладкия анализ, дисертация за научна и образователна степен доктор,  1997.
 8. P.G. Georgiev and N.P. Zlateva, Reconstruction of Clarke subdifferential by the Lasry-Lions regularizations, J. Math. Anal. Appl.,  248, 2000, 415-428.
 9. M. Ivanov and N. Zlateva, A Clarke-Ledyaev type inequality for certain non-convex sets,  Serdica Math. J.,  26, 2000, 277-286.
 10. M. Ivanov and N. Zlateva, On primal lower-nice property, Compt. rend. Acad. bulg. Sci.,  54, 2001, No 11, 5-10.
 11. M. Ivanov and N. Zlateva, On nonconvex version of the inequality of Clarke and Ledyaev, Nonlin. Anal., Theory, Meth. Appl., 49, 2002, No 8, 1023-1036.
 12. L. Thibault and N. Zlateva, Integrability of subdifferentials of certain bivariate functions, Nonlin. Anal., Theory, Meth. Appl., 54, 2003, No 7, 1251-1269.
 13. M. Ivanov and  N. Zlateva, Subdifferential characterization of primal lower-nice functions on smooth Banach spaces,  Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 57, 2004, No 5, 13-18;
 14. L. Thibault and  N. Zlateva, Integrability of subdifferentials of directionally Lipschitz functions, Proc. Amer. Math. Soc., 133, 2005, 2939-2948;
 15. L. Thibault and  N. Zlateva, Partially ball weakly inf-compact saddle functions, Mathematics of Operations Research, 30, 2005, No 2, 404-419.
 16. A. L. Dontchev, M. Quincampoix and N. Zlateva, Aubin criterion for metric regularity,  Journal of Convex Analysis, 13, 2006, No 2, 281-297.
 17. F. Bernard, L. Thibault and N. Zlateva, Characterizations of prox-regular sets in uniformly convex Banach spaces, Journal of Convex Analysis, 13, 2006, No 3-4, 525-559.
 18. M. Quincampoix and N. Zlateva, On Lipschitz regularity of minimizers of a calculus of variations problem with non locally bounded Lagrangians, Compt. rend. Mathematique, 343, 2006, Issue1, 69-74.
 19. M. Ivanov and N. Zlateva, A new proof of the integrability of the subdifferential of a convex function on a Banach space,  Proc. Amer. Math. Soc., 136, 2008, No 5, 1787-1793.
 20. M. Quincampoix and N. Zlateva, Parameterized minimax problem: on Lipschitz-like dependence  of the solution with respect to the parameter, SIAM J. Optim., 19, 2008, No 3, 1250-1269.
 21. F. Bernard, L. Thibault and N. Zlateva, Prox-regular sets and epigraphs in uniformly convex Banach spaces: Various regularities and other properties, Trans. Amer. Math. Soc., 363, 2011, 2211-2247.
 22. M. Ivanov and N. Zlateva, Perturbation method for variational problems,  Journal of Convex Analysis, 19, 2012, No 4, 1033-1042.
 23. M. Ivanov and N. Zlateva, Perturbation method for non-convex integral functional,   JOTA, 157, June 2013, Issue 3, 737-748. 
 24. M. Ivanov, B. Zlatanov and N. Zlateva, A Variational Principle and Best Proximity Points, Acta Mathematica Sinica (English Series),  Vol. 31, 2015, No 8, 1315-1326.
 25. N. Zlateva, Integrability through infimal regularization, Compt. rend. Acad. bulg. Sci.,  68,  2015, No 5, 551-560.
 26. M. Ivanov and N. Zlateva, Long Orbit or Empty Value Principle, Fixed Point and Surjectivity Theorems, Compt. rend. Acad. bulg. Sci.,  69, 2016, No 5, 553-562.
 27. M. Ivanov and N. Zlateva, Maximal Monotonicity of the Subdifferential of a Convex Function: a Direct Proof,  Journal of Convex Analysis, 24, 2017, No 4, 1307-1311.
 28. N. Zlateva, Variational analysis: Methods and applications, дисертация за научна  степен доктор на науките,  2017.
 29. M. Ivanov and N. Zlateva, A Simple Case within Nash-Moser-Ekeland Theory, Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 72, 2019, No 2, 152-157.
 30. M. Ivanov and N. Zlateva, Surjectivity in Fréchet Spaces, Journal of Optimization Theory and Applications, 182,  2019,  No 1, 265-284.
 31. Milen Ivanov, Nadia Zlateva, On Characterizations of Metric Regularity of Multi-valued Maps, Journal of Convex Analysis, 27, 2020, No 1, 381-388.
 32. Milen Ivanov, Nadia Zlateva, Barrier Functions in Subdifferential Theory, Journal of Convex Analysis, 27, 2020, No 4, 1091-1098.
 33. M. Ivanov and N. Zlateva,  Inverse mapping theorem in Fréchet spaces, Journal of Optimization Theory and Applications, 190(1), 2021, 300-315.
 34. M. Konstantinov and N. Zlateva, Epsilon subdifferential method and integrability, Journal of Convex Analysis, 29(2), 2022, 571-582.
 35. M. Hamamdjiev and N. Zlateva, A Clarke-Ledyaev multidirectional mean value inequality for convex functions, Pacific Journal of Optimization, 18(3), 2022, 625-633.
 36. M. Konstantinov and N. Zlateva, Direct proofs of intrinsic properties of prox-regular sets in Hilbert spaces, Journal of Applied Analysis,   29(1), 2023, 143-149.
 37. M. Ivanov, M. Quincampoix and N. Zlateva, Metric Regularity for Set-Valued Maps in Fréchet-Montel Spaces. Implicit Mapping Theorem, Set-Valued and Variational Analysis, 31(2), 2023.
 38. Milen Ivanov and Nadia Zlateva, Hadamard inverse function theorem proved by variational analysis, Serdica Math. J., 49,2023, No. 1-3, 97-106.
 39. M. Konstantinov and N. Zlateva, Epigraphical characterization of uniformly lower regular functions in Hilbert spaces, Journal of Convex Analysis, 30(4), 2023, 1139-1153.
 Други публикации
 1. Stefka Dimova, Nadia Zlateva, Applied Mathematics study in the Faculty of Mathematics and Informatics at Sofia University, ECMI Newsletter, No 50, October 2011, 25-27.
 2. Евгения Великова, Надя Златева, 125 години математика и природни науки в Софийския университет "Свети Климент Охридски", Математика и математическо образование, Сборник с доклади на 44-та пролетна конференция на Съюза на математиците в България, СОК "Камчия", 2−6 април  2015, 9-18.
 3. Ana Avdzhieva, Todor Balabanov, Detelina Kirova, Hristo Kostadinov, Tsvetomir Tsachev, Stela Zhelezova, Nadia Zlateva, Optimal Cutting Problem, In: 113-th European Study Group with Industry, September 14-18, 2015, Sofia, Bulgaria, Problems and Final Reports, Fastumprint, 2015, 49-61.
 4. Ana Avdzhieva, Todor Balabanov, Georgi Evtimov, Ivan Jordanov, Nikolai Kitanov, Nadia Zlateva, Two Dimensional Optimal Cutting Problem, In: 120-th European Study Group with Industry, Problems and Final Reports, 25-29 July 2016, Sofia, Fastumprint, 2016, 54-58.
 5. Надя Златева, Една непрочетена публична лекция, 2020.

Персонални страници

MathSciNet  https://mathscinet.ams.org/mathscinet/author?authorId=357306

Google Scholar   https://scholar.google.bg/citations?hl=bg&user=KBjVL4sAAAAJ

Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Nadia_Zlateva

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/G-6486-2011 

Scopus   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505770062

"[...] във всяка природна наука може да се намери точно толкова реална наука, колкото математика има в нея."             Имануел Кант, в предговора на Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, 1786