Надя Пейчева Златева

Надя Пейчева Златева

Професор
Доктор на науките
Имейл: 
zlateva@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 504
Кабинет: 
ФМИ-513
Приемно време: 

за академичната 2023/2024 година, летен семестър: сряда 13-14 ч. и четвъртък 15-16 ч.

"Не съм специалист по математика, а само неин почитател, нещастник, влюбен в най-красивата от всички науки."              Пол Валерѝ

Образование и научни степени

2018: DSci

 • ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски"
 • професионално направление: 4.5 Математика (Изследване на операциите)
 • тема на дисертацията: Variational analysis: Methods and applications

1999: PhD

1992: Master of Science

Научни интереси

 • оптимизация
 • нелинеен и негладък анализ
 • вариационен анализ
 • субдиференциално смятане

Списък на забелязани цитирания

Научни проекти

 • Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2024), договор 80-10-138/17.04.2024 г., ФНИ на СУ, ръководител М. Хамамджиев
 • Изследване на медийната среда в България – метаанализ, методология и подходи в проучванията на въздействието на медийните трансформации върху обществените процеси (2023-2026), договор КП-06-Н75/6 от 7.12.2023 г., МОН България, ръководител В. Вълканова
 • Advanced Variational Analysis and Applications, договор 70-123-448/27.06.2023 г. (2023-2025), част от проекта BG-RRP-2.004-0008-C01 SUMMIT, ръководител
 • Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2023), договор 80-10-62/25.04.2023 г., ФНИ на СУ, ръководител
 • EuroCC2 project,  EuroHPC JU, Grant agreement No 101101903 (2023-2025) (https://www.eurocc-access.eu/)
 • Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2022), договор 80-10-180/27.05.2022 г., ФНИ на СУ, ръководител
 • Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2021), договор 80-10-40/22.3.2021 г., ФНИ на СУ, ръководител
 • EuroCC project,  under the European Union’s Horizon 2020 (2020-2022), funded by EU-H2020, EuroHPC JU, Grant agreement ID: 951732 (https://www.eurocc-access.eu/)
 • Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2020), договор 80-10-107/16.04.2020 г., ФНИ на СУ, ръководител М. Кръстанов
 • Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2019), договор 80-10-20/09.04.2019 г., ФНИ на СУ, ръководител М. Кръстанов
 • Нелинеен анализ: вариационни методи и оптимизация (2018-2022), договор КП-06-Н22/4 от 04.12.2018 г., МОН България, ръководител Н. Живков
 • Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2018), договор 80-10-133/25.04.2018 г., ФНИ на СУ, ръководител
 • Big Data for Smart Society GATE (2017-2018), Project ID: 763566, Funded under: H2020-WIDESPREAD-04-2017-TeamingPhase1 (https://cordis.europa.eu/project/rcn/211425_en.html )
 • Вариационен анализ в нормирани пространства и приложения (2014-2018), договор ДФНИ-И02-10/2014, МОН България, ръководител Ю. Ревалски
 • Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2017), договор 80-10-220/24.04.2017, ФНИ на СУ, ръководител
 • Геометрия на банаховите пространства и вариационен анализ (2008-2012), договор DO 02-360/2008, МОН България, ръководител Ю. Ревалски
 • Evolution equations for deterministic and stochastic systems (2002-2006), Project ID: HPRN-CT-2002-00281, Funded under: FP5-HUMAN POTENTIAL (https://cordis.europa.eu/project/rcn/64797_en.html)
 • Subdifferential calculus (2001-2003), Project ID: HPMF-CT-2001-01345, Funded under: FP5-HUMAN POTENTIAL (https://cordis.europa.eu/project/rcn/62173_en.html)
 • Геометричен функционален анализ (1997-2000), MM-703/1997, МОН България, ръководител Н. Живков
 • Нелинеен анализ в банахови пространства: вариационни принципи и глобална оптимизация (1998-2000), № 20/1998 (Matematica),  България и Италия, ръководител Н. Живков
 • Метрически проекции и субградиентни изображения в банахови пространства (1994-1997), MM-406/1994,  МОН България, ръководител Н. Живков

Образователни проекти

 •  HPC European Consortium Leading Education Activities (EUMaster4HPC), Horizon 2020 Framework Programme, Project: 101051997 (2022-2025) (https://cordis.europa.eu/project/id/101051997)
 • МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема, договор BG05M2OP001-2.016-0018-C01  (22.07.2021-31.12.2023), финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020" по процедура № BG05M2OP001-2.016  „Модернизация на висшите училища”, член на комисия за разработване на бакалавърска програма Анализ на данни (https://e.modern-a.bg/)
 • Докторантски център "Свети Климент Охридски (ДокЦент) (2017-2019), договор BG05M2OP001-2.009-0013 с МОН, с финансовата подкрепа на Структурни фондове по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", финансирана от Европейския съюз, член на експертния съвет
 • Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постдокторанти и млади учени във ФМИ на СУ (2012-2014), договор BG051PO001-3.3.06-0052 с МОН, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, член на експертния съвет
 • Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика (2012-2014), договор № BG051PO001-4.3.04-0018 с МОН, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, член на експертния съвет

Преподавателска дейност

 • Изследване на операциите - за специалности Информатика, Компютърни науки, Софтуерно инженерство и Информационни системи
 • Линейно оптимиране - за специалности Приложна математика и Статистика
 • Нелинейно оптимиране - за специалности Приложна математика и Статистика
 • Математическа екология - избираем (за 2021 зимен семестър)
 • Математическа текстообработка с LaTeX - избираем (от 2023 летен семестър)

Списък с публикации

Научни публикации

 1. P.G. Georgiev and N.P. Zlateva, Second subdifferentials of C1,1 functions: optimality conditions and well posedness, Compt. rend. Acad. bulg. Sci.,  46, 1993, No 11, 25-28.
 2. P.G. Georgiev and N.P. Zlateva, Second-order subdifferentials of C1,1 functions and optimality conditions, Set-Valued Analysis,  4, 1996, 101-117.
 3. P.G. Georgiev and N.P. Zlateva,  Generic Gâteaux differentiability via smooth perturbations, Bull. Austr. Math. Soc.,  56, 1997, 421-428.
 4. M. Ivanov and N. Zlateva, Abstract subdifferential calculus and semiconvex functions, Serdica Math. J.,  23, 1997, 35-58.
 5. M. Ivanov and N. Zlateva, On Clarke-Ledyaev inequality, preprint of the Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian  Academy of Sciences, 1, May 1998.
 6. P.G. Georgiev and N.P. Zlateva, Lasry─Lions regularizations and reconstruction of subdifferentials, Compt. rend. Acad. bulg. Sci.,  51, 1998, No 9-10, 9-13.
 7. Н. Златева, Субдиференциално смятане и вариационни методи в негладкия анализ, дисертация за научна и образователна степен доктор,  1997.
 8. P.G. Georgiev and N.P. Zlateva, Reconstruction of Clarke subdifferential by the Lasry-Lions regularizations, J. Math. Anal. Appl.,  248, 2000, 415-428.
 9. M. Ivanov and N. Zlateva, A Clarke-Ledyaev type inequality for certain non-convex sets,  Serdica Math. J.,  26, 2000, 277-286.
 10. M. Ivanov and N. Zlateva, On primal lower-nice property, Compt. rend. Acad. bulg. Sci.,  54, 2001, No 11, 5-10.
 11. M. Ivanov and N. Zlateva, On nonconvex version of the inequality of Clarke and Ledyaev, Nonlin. Anal., Theory, Meth. Appl., 49, 2002, No 8, 1023-1036.
 12. L. Thibault and N. Zlateva, Integrability of subdifferentials of certain bivariate functions, Nonlin. Anal., Theory, Meth. Appl., 54, 2003, No 7, 1251-1269.
 13. M. Ivanov and  N. Zlateva, Subdifferential characterization of primal lower-nice functions on smooth Banach spaces,  Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 57, 2004, No 5, 13-18;
 14. L. Thibault and  N. Zlateva, Integrability of subdifferentials of directionally Lipschitz functions, Proc. Amer. Math. Soc., 133, 2005, 2939-2948;
 15. L. Thibault and  N. Zlateva, Partially ball weakly inf-compact saddle functions, Mathematics of Operations Research, 30, 2005, No 2, 404-419.
 16. A. L. Dontchev, M. Quincampoix and N. Zlateva, Aubin criterion for metric regularity,  Journal of Convex Analysis, 13, 2006, No 2, 281-297.
 17. F. Bernard, L. Thibault and N. Zlateva, Characterizations of prox-regular sets in uniformly convex Banach spaces, Journal of Convex Analysis, 13, 2006, No 3-4, 525-559.
 18. M. Quincampoix and N. Zlateva, On Lipschitz regularity of minimizers of a calculus of variations problem with non locally bounded Lagrangians, Compt. rend. Mathematique, 343, 2006, Issue1, 69-74.
 19. M. Ivanov and N. Zlateva, A new proof of the integrability of the subdifferential of a convex function on a Banach space,  Proc. Amer. Math. Soc., 136, 2008, No 5, 1787-1793.
 20. M. Quincampoix and N. Zlateva, Parameterized minimax problem: on Lipschitz-like dependence  of the solution with respect to the parameter, SIAM J. Optim., 19, 2008, No 3, 1250-1269.
 21. F. Bernard, L. Thibault and N. Zlateva, Prox-regular sets and epigraphs in uniformly convex Banach spaces: Various regularities and other properties, Trans. Amer. Math. Soc., 363, 2011, 2211-2247.
 22. M. Ivanov and N. Zlateva, Perturbation method for variational problems,  Journal of Convex Analysis, 19, 2012, No 4, 1033-1042.
 23. M. Ivanov and N. Zlateva, Perturbation method for non-convex integral functional,   JOTA, 157, June 2013, Issue 3, 737-748. 
 24. M. Ivanov, B. Zlatanov and N. Zlateva, A Variational Principle and Best Proximity Points, Acta Mathematica Sinica (English Series),  Vol. 31, 2015, No 8, 1315-1326.
 25. N. Zlateva, Integrability through infimal regularization, Compt. rend. Acad. bulg. Sci.,  68,  2015, No 5, 551-560.
 26. M. Ivanov and N. Zlateva, Long Orbit or Empty Value Principle, Fixed Point and Surjectivity Theorems, Compt. rend. Acad. bulg. Sci.,  69, 2016, No 5, 553-562.
 27. M. Ivanov and N. Zlateva, Maximal Monotonicity of the Subdifferential of a Convex Function: a Direct Proof,  Journal of Convex Analysis, 24, 2017, No 4, 1307-1311.
 28. N. Zlateva, Variational analysis: Methods and applications, дисертация за научна  степен доктор на науките,  2017.
 29. M. Ivanov and N. Zlateva, A Simple Case within Nash-Moser-Ekeland Theory, Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 72, 2019, No 2, 152-157.
 30. M. Ivanov and N. Zlateva, Surjectivity in Fréchet Spaces, Journal of Optimization Theory and Applications, 182,  2019,  No 1, 265-284.
 31. Milen Ivanov, Nadia Zlateva, On Characterizations of Metric Regularity of Multi-valued Maps, Journal of Convex Analysis, 27, 2020, No 1, 381-388.
 32. Milen Ivanov, Nadia Zlateva, Barrier Functions in Subdifferential Theory, Journal of Convex Analysis, 27, 2020, No 4, 1091-1098.
 33. M. Ivanov and N. Zlateva,  Inverse mapping theorem in Fréchet spaces, Journal of Optimization Theory and Applications, 190(1), 2021, 300-315.
 34. M. Konstantinov and N. Zlateva, Epsilon subdifferential method and integrability, Journal of Convex Analysis, 29(2), 2022, 571-582.
 35. M. Hamamdjiev and N. Zlateva, A Clarke-Ledyaev multidirectional mean value inequality for convex functions, Pacific Journal of Optimization, 18(3), 2022, 625-633.
 36. M. Konstantinov and N. Zlateva, Direct proofs of intrinsic properties of prox-regular sets in Hilbert spaces, Journal of Applied Analysis,   29(1), 2023, 143-149.
 37. M. Ivanov, M. Quincampoix and N. Zlateva, Metric Regularity for Set-Valued Maps in Fréchet-Montel Spaces. Implicit Mapping Theorem, Set-Valued and Variational Analysis, 31(2), 2023.
 38. M. Ivanov and N. Zlateva, Hadamard inverse function theorem proved by variational analysis, Serdica Math. J., 49,2023, No. 1-3, 97-106.
 39. M. Konstantinov and N. Zlateva, Epigraphical characterization of uniformly lower regular functions in Hilbert spaces, Journal of Convex Analysis, 30(4), 2023, 1139-1153.
 40. M. Ivanov, S. Troyanski and N. Zlateva, Orlicz functions that do not satisfy the Δ2-condition and high order Gateaux smoothness in hM(Γ), Proceedings of the AMS, 152, 2024, issue 5, 2007-2019.
 41. H. Topalova and N. Zlateva, Perturbation Method in Orlicz Sequence Spaces, Set-Valued and Variational Analysis, 32, 2024, issue:2, art. 12.
 42. D. Kamburova, R. Marinov and N. Zlateva, Saddle points in completely regular topological spaces, Vietnam Journal of Mathematics, 2024.
 Други публикации
 1. Stefka Dimova, Nadia Zlateva, Applied Mathematics study in the Faculty of Mathematics and Informatics at Sofia University, ECMI Newsletter, No 50, October 2011, 25-27.
 2. Евгения Великова, Надя Златева, 125 години математика и природни науки в Софийския университет "Свети Климент Охридски", Математика и математическо образование, Сборник с доклади на 44-та пролетна конференция на Съюза на математиците в България, СОК "Камчия", 2−6 април  2015, 9-18.
 3. Ana Avdzhieva, Todor Balabanov, Detelina Kirova, Hristo Kostadinov, Tsvetomir Tsachev, Stela Zhelezova, Nadia Zlateva, Optimal Cutting Problem, In: 113-th European Study Group with Industry, September 14-18, 2015, Sofia, Bulgaria, Problems and Final Reports, Fastumprint, 2015, 49-61.
 4. Ana Avdzhieva, Todor Balabanov, Georgi Evtimov, Ivan Jordanov, Nikolai Kitanov, Nadia Zlateva, Two Dimensional Optimal Cutting Problem, In: 120-th European Study Group with Industry, Problems and Final Reports, 25-29 July 2016, Sofia, Fastumprint, 2016, 54-58.
 5. Надя Златева, Една непрочетена публична лекция, 2020.

Персонални страници

MathSciNet  https://mathscinet.ams.org/mathscinet/author?authorId=357306

Google Scholar   https://scholar.google.bg/citations?hl=bg&user=KBjVL4sAAAAJ

Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Nadia_Zlateva

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/G-6486-2011 

Scopus   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505770062

"[...] във всяка природна наука може да се намери точно толкова реална наука, колкото математика има в нея."             Имануел Кант, в предговора на Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, 1786