Калин Георгиев Николов

Калин Георгиев Николов

Доцент
Доктор
Имейл: 
kalin.georgiev@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 536
Кабинет: 
ФМИ-536

Образование и научни степени

 • от ноември 2004 г. - студент в магистърска програма "Логика и алгоритми", Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”, Факултет по Математика и информатика    
 • 2004 - бакалавър, информатика,  Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”, Факултет по Математика и Информатика  

Списък с публикации

 1. STANILOV Grozio, SLAVOVA Slavka, GEORGIEV Kalin, TRIFONOV Trifon,  Application of Computer Methods in Differential Geometry, 7th International Conference on Geometry and Applications, 4-10 September, Varna, Bulgaria  
 2. Трифон Трифонов, Калин Георгиев, Интерактивни визуализации в обучението по математика и информатика,  Математиката и математическото обучение, Доклади на 34-та Пролетна конференция на Съюза на математиците в България, Боровец, 6-7 Април 2005, стр. 39-40 
 3. Калин Георгиев, Трифон Трифонов, Георги Менгов,  Ефективно изчисляване на ориентиращата подсистема в адаптивно резонансна невронна мрежа Exact ART, ,Доклади на БАН, Том 58, No 5, 2005, страници 531-536 
 4.  Trifonov T., K. Georgiev , GNTicker - A software tool for efficient interpretation of generalized net models,  Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets - Warszawa, accepted 2004 
 5. Светла Ив. Василева, Трифон Трифонов, Калин Николов, Предсказване на екологични променливи с помощта на размита регресия, Екология 2005, 14ти международен симпозиум, 13 - 17 Юни, Слънчев бряг, България 
 6. Trifonov T., K. Georgiev, S. Hadjitodorov,  A Generalized Net model of a client/server multiagent system with agent tracking, International IEEE Symposium on Intelligent Systems, 2004, Volume 3, Student Sessions, pp 81-85 
 7. Mengov G., S. Pulov, K. Atanassov, K. Georgiev, T. Trifonov,  Modeling neural signals with a generalized net, Advanced Studies in Contemporary Mathematics, No.7 (2003), pp. 155-166 
 8.  Kalin Georgiev, Reducing Neutrosophic Sets to subsets of R3, Notes on IFS, No 2(2005), Volume 11, pp 28-31 
 9.  Mengov G., K. Georgiev, S. Pulov, T. Trifonov, K. Atanassov,  Fast Computation of a Gated Dipole Field,  Neural Networks, приета Декември 2005