Владимир Димитров Бабев

Владимир Димитров Бабев

Доцент
Доктор
Имейл: 
babev@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
02/8161-638
Кабинет: 
ФМИ-533
Приемно време: 

понеделник 8:00 – 9:00, сряда 8:00 – 9:00

Математиката ни позволява да мислим няколко стъпки напредЗа информация и контакти

Награди

Последни публикации

Образование и научни степени

 • 1973-1976: средно образование, НПМГ "Академик Любомир Чакалов"
 • 1978-1983: магистър, математика, реален и функционален анализ, СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика, тема на дипломната работа : ""Непрекъснати" редици. Тангенциални производни за многообразия на Грасман", научен ръководител – чл.кор. проф. Ярослав Тагамлицки
 • 01.06.1984-31.01.1986: редовен докторант
 • 01.02.1986-31.05.1988: задочен докторант
 • 1989: доктор, СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика, научен ръководител – чл.кор. проф. Станимир Троянски, тема на дисертацията : " Някои вьпроси от теорията на функционалните банахови решетки и пространства"

Научни интереси

 • Функционален анализ
 • Геометрия на Банаховите пространства
 • Хоби, свързано с професията: Математически състезания за студенти

Научни проекти

Преподавателска дейност

КСК   https://intranet.fmi.uni-sofia.bg/index.php/s/dPBjZAAUg7wvqos

"Състезателна" математика ---  https://intranet.fmi.uni-sofia.bg/index.php/s/oL90UnrSd9yJVth

Списък с публикации

 1. О характеризации некоторых банаховых решеток, в "Математика и математическо образование", София , БАН , 1985 , 198-203. MR 87c:46028
 2. Прямые произведения симметрично локально равномерно выпуклых пространств , Доклады БАН 40 , 9 (1987) , 25-27. MR 89c:46009
 3. О характеризации острых точек прямых произведений нормированных пространств , Доклады БАН 40 , 10 (1987) , 11-14. MR 89i:46015
 4. Banach spaces not isomorphic to midpoint locally uniformly rotund spaces, C.R.Acad.Bulg.Sci. 41 , 2 (1988) , 29-32 , (съвместно с Г.А.Александров). MR 89d:46015
 5. A new Banach space without Kadec-Klee property , Bull.Austral. Math. Soc.Vol. 45 (1992) , 463-465 , (съвместно с Г.А.Александров). MR 93f:46013
 6. A stability property for locally uniformly rotund renorming, (съвместно с Надежда Рибарска), приета за печат в Mathematika, 2001

Персонални страници