Приложна математика

Бакалавърска програма „Приложна математика“ подготвя специалисти, които освен задълбочена математическа подготовка притежават умения да използват получените знания за решаване на практически задачи от различни области: алгебра, геометрия, диференциално и интегрално смятане, вероятности и статистика, числени методи, диференциални уравнения, аналитична механика, математическо оптимиране, математическа физика, механика на непрекъснатите среди. Предвидена е възможност студентите да избират дисциплини съобразно своите интереси, което да задълбочи познанията им в едно от направленията: компютърна математика, структури от данни и алгоритми, дискретна математика, обектно - ориентирано и визуално програмиране, математическа икономика, финанси и оптимиране, стохастични модели, механика и математична физика. 

Завършилите бакалавърска програма „Приложна математика“ имат възможност за реализация навсякъде, където математиката и информатиката се използват като инструмент за оптимизиране и решаване на практически задачи, като: консултанти в научно - изследователски проекти, финансови анализатори, актюери, експерти в промишлеността, селското стопанство и търговията, специалисти в държавната администрация и в научните институти, преподавтели във висши училища.  

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОКС "бакалавър"
Специалност: 
МИП01011 3 Приложна математика
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
8
Професионална квалификация: 
Бакалавър по приложна математика

Насоченост, образователни цели

Специалност Приложна математика подготвя специалисти с висше образование, които умеят да прилагат математическия апарат, съчетан с най-новите информационни технологии в редица области, като компютърна математика, математическа икономика, статистика, фундаментална и приложна математика, както и теоретична физика.

Обучение

Учебният план включва основни дисциплини по математика и по информатика, които съставляват необходима основа за успешното прилагане на математиката. Конкретно студентите усвояват фундаментални резултати в следните математически области: алгебра, геометрия, математически анализ, математическо моделиране, теория на вероятностите и математическа статистика, математическа икономика, оптимиране, числени методи и математическа физика. В сферата на информатиката студентите придобиват знания и умения по структури от данни, алгоритми, дискретна математика, обектно-ориентирано и процедурно програмиране. Чрез разнообразни избираеми дисциплини, практикуми и възможности за стажуване специалността се стреми да приближи обучаемите колкото може по-близо да бъдещата им работа.

Професионални компетенции

Специалистите по приложна математика притежават теоретични знания и практически умения, които им позволяват ефективно да работят във всяка сфера, в която се прилага математически апарат. Те владеят основните понятия и резултати в областта на математиката и информатиката, както и на техните многобройни приложения. Умеят да изграждат математически модели на икономически, социологически и физически процеси.•

  • Имат фундаментални знания в следните математически области; алгебра, геометрия, диференциално и интегрално смятане, вероятности и статистика, числени методи, диференциални уравнения, механика, оптимиране, математическа физика.
  • Имат фундаментални знания в следните приложни области: математически увод в икономиката, макроикономика, приложна статистика.•
  • Имат фундаментални знания в следните направления в информатиката: структури от данни и алгоритми, дискретна математика, обектно-ориентирано програмиране.Имат умения за програмиране на езици за процедурно и обектно-ориентирано програмиране.•
  • Умеят да прилагат теоретичните си знания при решаването на практически задачи. Могат самостоятелно да анализират, проектират и реализират приложни системи. Формирали са умения за самостоятелно търсене на необходимата информация в литературни източници и Интернет.

Професионална реализация

Завършилите специалност Приложна математика имат големи възможности за реализация навсякъде, където математиката се използва като инструмент за получаване на практически резултати: в банки, застрахователни дружества, в промишлеността, търговията, както и в научно-изследователски групи. Могат да работят като аналитици, проектанти, разработчици, като специалисти отговарящи за контрола на качеството, ръководители на проекти, експерти, консултанти и др. Студентите от тази специалност имат особено добри възможности за продължаване на обучението си в магистърска и докторска степен и последваща реализация като преподаватели и научни работници във висшите училища и научни институции.

Учебен план