Извличане на информация и откриване на знания

В програмата са привлечени водещи български учени от различни области на извличането на информация (технологии за разработване на търсачки) и методите за обработка на естествен език. Магистърската програма се реализира в сътрудничество с европейския проект по програмата COST: Action: IC1002: Multilingual and Multifaceted Interactive Information Access (MUMIA).

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MII392122 Информатика
Магистърска програма: 
Извличане на информация и откриване на знания
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по информатика – Извличане на информация и откриване на знания (Information Retrieval and Knowledge Discovery)
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
проф. д-р Иван Койчев

Насоченост, образователни цели

“Извличането на информация” (Information Retrieval or Search Engine Technologies) и „откриването на знания” (Knowledge Discovery aka Data/Text Mining, Data Science) са бързо развиващи се област през последното десетилетие. Основна предпоставка за това е експлозивното развитие на уеб, цифровите библиотеки и други електронни хранилища на информация и данни. Това поражда необходимостта от разработване на методи и алгоритми за лесно и бързо намираме полезна информация в тях. В момента представената в електронен вид неструктурираната информация (текст) значително надхвърля по обем структурираната информация (данни). Системите за търсене и извличане на полезна информация в океана от неструктурирана (полу-структурирана) информация са със значително по-голям пазарен дял в настоящето. Заедно с това нараства и необходимостта от автоматичен анализа на тези големи количества от текст и данни за откриване на знания от тях. В момента това един от най-бързо растящите пазари в ИТ сектора, което предопределя и търсенето на специалисти, които добре да познават съответните алгоритми и софтуерни технологии.

Програмата е ориентирана към студенти, завършили бакалавърски програми от областите на информатиката, софтуерни технологии и математиката.

Магистърската програма си поставя за цел да запознае студентите с основните методи и алгоритми на извличането на информация, които се опитват да отидат по-далече от търсене по ключова дума, като добавят и степен на интелигентност в разработваните системи. Студентите ще се запознаят с основните подходи за обработка на естествен език и автоматичен анализ на данни и текст. Ще развият умения за решаване на конкретни задачи, като комбинират успешно необходимите последователности от стъпки и преценяват ролята на необходимите ресурси и технологии за успешна реализации.

В програмата са привлечени водещи български учени от областите на извличането на информация (технологии за разработване на търсачки), обработка на естествен език, откриването на знания в данни и други приложения на изкуствения интелект.

Обучение

В програмата са привлечени водещи български учени от областите на извличането на информация (технологии за разработване на търсачки), обработка на естествен език, откриването на знания в данни и други приложения на изкуствения интелект.

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ:

  • Обучението по дисциплините в програмата се осъществява чрез лекции, практически упражнени и индивидуални задачи. Основният материал се поднася на студентите по време на лекции, като се използва също и формата на дискусия. Студентите разработват и защитават курсови проекти.
  • По време на практическите занятия студентите се запознават със съвременни софтуерни инструменти и библиотеки използвани за решаване на задачи по тематиката на курсовете, разглеждат примерни задачата с цел да се разберат и упражнят изучаваните алгоритми и методи.
  • Необходимите ресурси за обучение са следните: компютъри и мултимедия за презентация на слайдове.

ПРОГРАМАТА ЩЕ ДАДЕ НА СТУДЕНТИТЕ:

  • Знания за основните алгоритми и методите зад уеб-търсачките, сайтовете за е-търговия, препоръчващите системи, филтрирането на имейл спам, корекцията на правописа, машинния превод, автоматична класификация и групиране и др. Методи за проектиране и разработване на софтуерни системи и услуги.
  • Уменията, придобити от опита при разработване на задачи и курсови проекти, като например: обработка на текст; създаване на машини за търсене; интелигентни инструменти за подобряване на точността на търсене; системи за филтриране на спам, категоризация и групиране на документи; подходи за автоматичен анализ на данни и текст цел откриване в тях на неявно представени зависимости и знания.
  • Отворени врати към възможности за работа в компании за търсене на информация и анализ на големи масиви от данни и текст.

Професионални компетенции

Завършилите обучението по учебна програма ще придобият знания и умения за:

  • за прилагане на алгоритми и методи, необходими за изграждане на системи за търсене и извличане на информация от колекции от текстови документи и уеб;
  • прилагане на подходи за обработка на естествен език и реализиране на системи, подпомагащи на потребителя в обработката и анализа на текст;
  • използване на методи за анализ на големи масиви от данни и текст с цел и отриване на неизвестни знания за тях;
  • използване на софтуерните инструменти и технологии за разработване на софтуерни системи решаващи реални задачи от направлението.

Професионална реализация

Завършилите магистърската програма ще могат да намерят реализация като разработчици на системи за търсене и анализ на текстове; като създатели на платформи за обработка и анализ на големи масиви от данни; като изследователи и преподаватели в академичните институции; като експерти по извличане и анализ на информация към държавни институции, както и към фирми предлагащи аналитични услуги.

Завършилите тази магистърска програма ще бъдат достатъчно добре подготвени, за да продължат образованието си като докторанти.

Учебен план

Презентация

За информация и контакти

Ръководител: проф. д-р Иван Койчев
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.: +359 2 971 04 00
е-mail: koychev@fmi.uni-sofia.bg