Изпити

Състезателните изпити за кандидатстване в ОКС "магистър" са в съответствие с изискванията по магистърски програми и информация за тях може да намерите в Справочника за всички магистърски програми.

Състезателният изпит за магистърските програми по специалност Информатика ще се проведе под формата на тест от 40 въпроса с равностойно значение за крайната оценка. Време за работа 2 часа. Тестът ще включва две части:

 • Тест за интелигентност от 10 въпроса, създаден по модела на класическите професионални тестове от този тип;
 • Тест по информатика от 30 въпроса със средна степен на сложност на базата на конспекта, даден по-долу.

Конспект за теста по информатика

 1. Компютърни архитектури – формати на данните, вътрешна структура на централен процесор, структура и йерархия на паметта, система за прекъсване;
 2. Файлова система. Логическа организация и физическо представяне;
 3. Крайни автомати. Регулярни изрази;
 4. Процедурно програмиране – основни информационни и алгоритмични структури;
 5. Обектно ориентирано програмиране – принципи. Класове и обекти, оператори, шаблони, наследяване, полиморфизъм;
 6. Структури от данни (стек, опашка, списък, дърво, граф). Основни операции. Реализация;
 7. Бази от данни. Релационен модел. Нормални форми. SQL;
 8. Термове и формули на предикатното смятане от първи ред. Хорнови клаузи. Унификация. Метод на резолюцията в предикатното смятане от първи ред;
 9. Основни конструкции в езиците за функционално програмиране. Дефиниране и използване на функции. Списъци. Функции от по-висок ред за работа със списъци;
 10. Пространство на състоянията – основни понятия и задачи. Основни стратегии за неинформирано („сляпо“) търсене. Методи за информирано (евристично) търсене на път до определена цел. Генетични алгоритми;
 11. Растерно и векторно представяне на графични данни. Растеризация на отсечка, окръжност и елипса. Eкранно отсичане;
 12. Компютърни мрежи. Еталонен модел. Интернет. Протоколи и интерфейси. Услуги;
 13. XML програмиране – структуриране, валидация, обработка и представяне на документно съдържание;
 14. Управление на проекти – основни концепции. Жизнен цикъл на проекта и на продукта. Оценяване и планиране на проекти. Съставяне на разписания.

Литература

 • Амерал, Л., Алгоритми и структури от данни в С++, ИК "Софтех", София, 2001
 • Бончев, Б., XML технологии, УИ "Св. Климент Охридски", 2015
 • Боянов, К., Хр. Турлаков, Д. Тодоров, Л. Боянов, Вл. Димитров, В. Желязков, Принципи на работа на компютърните мрежи и Интернет. Издателство Апиинфоцентър „Котларски“, 2003
 • Ескенази, А., Н. Манева, Софтуерни технологии. Издателство КЛМН, 2006
 • Манев, К., Увод в дискретната математика. Издателство на НБУ, С., 1996 (I изд.), 1998 (II изд.), Издателство КЛМН, 2012
 • Метакидес, Д., А. Нероуд, Принципи на логиката и логическото програмиране. Виртех, С., 2000
 • Наков, П., П. Добриков, Програмиране = ++Алгоритми, Софтуерен университет, 2015
 • Николов, Л., Операционни системи. Ciela, С., 1998
 • Николов, Л., Програмиране с XML. СофтПрес, С., 2001
 • Тодорова, М., Езици за функционално и логическо програмиране
  Част първа: Функционално програмиране. Ciela, С., 2003
 • Тодорова, М., Обектно-ориентирано програмиране на базата на езика C++. Ciela, С., 2011
 • Тодорова, М., Програмиране на Haskell. ИК "Софтех", 2017
 • Тодорова, М., Структури от данни и програмиране на C++. Ciela, С., 2011
 • Cormen, T., C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein, Introduction to Algorithms, The MIT Press; 4th edition, 2022
 • Garcia-Molina, H., J. D. Ullman, J. Widom, Database Systems: The Complete Book. Pearson India Education, 2nd edition, 2013
 • Marschner, S., P. Shirley, Fundamentals of Computer Graphics. A K Peters/CRC Press, 5th edition, 2021
 • Russell, S., P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson, 4th edition, 2021
 • Tanenbaum, A., D. Wetherall, Computer Networks, Pearson; 5th edition, 2010
 • Tanenbaum, A., T. Austin, Structured Computer Organization, Pearson; 6th edition, 2012
 • Thompson, S., Haskell: The Craft of Functional Programming. Addison-Wesley, 3rd edition, 2011

Примерен тест за състезателния изпит за МП от специалност Информатика