Технологии за обучение по математика и информатика

Професионално направление: 
1.3. Педагогика на обучението по …
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MIL212113 Математика и информатика
Магистърска програма: 
Технологии за обучение по математика и информатика
Форма на обучение: 
редовно и задочно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Продължителност на задочна форма на обучение (брой семестри): 
4
Професионална квалификация: 
Магистър по математика и информатика - Технологии за обучение по математика и информатика
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
доц. д-р Таня Тонова

Насоченост, образователни цели

Целта на програмата е да изгради висококвалифицирани педагогически кадри по математика и информатика, които могат: да прилагат ефективно в практиката съвременни методи за обучение по математика и информатика; да участват и ръководят научни разработки в областта на обучението по математика и информатика.

Обучение

Магистърската програма е ориентирана към бакалаври с учителска правоспособност по математика и информатика. В нея могат да кандидатстват и специалисти по математика/информатика с интереси в областта на образованието, които имат възможност да получат учителска правоспособност чрез допълнителна форма на обучение. Приемният изпит е тест (с избираеми отговори) в областта на елементарната математика. Кандидатсващите платено обучение може да бъдат приети и само по успех от дипломата за висше образование.

Професионални компетенции

Дипломиралите се магистри могат да преподават профилирана подготовка 11-12 клас във втора гимназиална степен, да разработват допълнителни модули за тази степен, да прилагат специфични форми на оценяване, да работят като директори на училища, експерти по математика и/или информатика, в научни институти и центрове, като автори на учебници, учебни помагала, образователни сайтове, електронни курсове и др.

Професионална реализация

Програмата дава база за продължаване на обучението чрез докторантура по методика на преподаването на математика и/или информатика и информационни технологии.

Учебен план

За информация и контакти

доц. д-р Таня Тонова
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.:+359 2 8161 528
е-mail: ttonova@fmi.uni-sofia.bg