Логика и алгоритми (на английски език)

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MIM622114 Математика
Магистърска програма: 
Логика и алгоритми
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по математика - Логика и алгоритми
Език на преподаване: 
Английски
Ръководител на магистърска програма: 
доц. д-р Христо Ганчев

Насоченост, образователни цели

Програмата е насочена към желаещи да получат синхронизирана с най-добрите световни практики теоретична подготовка в областта на приложенията на математическата логика в теоретичната компютърна наука. Наред с придобиване на богат набор от фундаментални знания се цèли и придобиване на умения за изследване и реализация на алгоритми.

Кандидатстващите за платена форма на обучение не е задължително да се явяват на изпит, като класирането на тези кандидати ще става по успеха от дипломата за висше образование. 

Обучение

Задължителните курсове в програмата дават задълбочена подготовка в света на математическите понятия, с които се моделират и изследват основните системи за рационална аргументация и изчислимост. Изборните курсове са насочени към изучаване на специални формални системи и абстрактни структури, като се визират достатъчно общи конкретни приложения.

През първия семестър (зимен) се предлагат три задължителни курса, а във втория (летен) един, които дават не само широк поглед към областта, но са и базата за по-нататъшното специализиране на студентите с избраните от тях курсове през втория семестър. Изборните курсове и семинари са в направления, в които се предлагат темите за разработване на дипломни работи през третия семестър на обучението.

Професионални компетенции

Завършилите успешно магистърската програма имат добра основа за научноизследователска работа по математическа логика и приложенията ѝ, теоретичното програмиране, както и по-широка математическа култура, даваща възможност за нетривиални практически приложения. 

Професионална реализация

Завършилите тази магистърска програма се реализират в академичната сфера, както като преподаватели в университетите, така и като изследователи в научни институти и водещи изследователски фирми. Те намират и добър прием във фирми, развиващи и осъществяващи иновативни информационни и комуникационни технологии.

Учебен план

За информация и контакти

доц. д-р Христо Ганчев

ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.: +359 2 8161 753
e-mail: ganchev@fmi.uni-sofia.bg