КУРС „Комбинаторика, вероятности и статистика за учители в 1-ви и 2-ри гимназиален етап“

Краткосрочна специализация

Факултетът по математика и информатика, СУ "Св. Климент Охридски", съвместно с РУО София-град, организира обучение за преподаване на комбинаторика, вероятности и статистика в 1-ви и 2-ри гимназиален етап, както и в профилирана подготовка по новата учебна програма.

Продължителност на обучението: 32 учебни часа.
Форма на обучението: СДК, редовна форма (24 присъствени и 8 дистанционни часа). Присъствените занятия са интензивни и ще се проведат на:

Първа група
Втора група
 • 14.03.2020 г., 14:00 – 18:00 
 • 15.03.2020 г., 8:30 – 16:30
 • 21.03.2020 г., 14:00 – 18:00 
 • 22.03.2020 г., 8:30 – 16:30
 • 30.05.2020 г., 14:00 – 18:00 
 • 31.05.2020 г., 8:30 – 16:30
 • 06.06.2020 г., 14:00 – 18:00 
 • 07.06.2020 г., 8:30 – 16:30

Целева група: Учители по математика и/или по информатика, които преподават математика в 1-ви и 2-ри гимназиален етап, както и в профилирана подготовка.
Ръководител и лице за контакт: проф. д-р Кирил Банков, kbankov@fmi.uni-sofia.bg

Цели на обучението 
В резултат на обучението учителите ще познават новите изисквания в обучението по комбинаторика, вероятности и статистика в гимназиалния етап и в профилирана подготовка. Ще могат успешно да преподават уроците по тези теми и да подготвят учениците си за успешно явяване на НВО. Ще усвоят техники за решаване на задачи по комбинаторика, вероятности и статистика.

Успешно завършилите курса получават 2 квалификационни кредита, съгласно Наредба № 15 на МОН.
Минимален брой курсисти: 20, максимален брой: 30.

Записването за участие става чрез попълване на

и изпращане на адрес kbankov@fmi.uni-sofia.bg на следните документи: (1) копие на дипломата за завършено висше образование; (2) документ за учителска правоспособност по математика и/или по информатика, ако тя е придобита след завършване на висшето образование. Срокът за записване е до

 • Първа група: 28 февруари 2020 г. (Местата са запълнени!)
 • Втора група: 15 май 2020 г.

Такса: 120 лв., която включва лекционните часове и консултациите при дистанционната форма. Заплащането на сумата става

 • Първа група: от 1 до 8 март 2020 г.
 • Втора група: от 18 до 25 май 2020 г.

на касата на ФМИ или по банков път на посочената по-долу сметка. Всички участници ще получат фактура по време на обучението.

Банкова сметка:
IBAN  BG36BNBG96613100174201, BIC BNBGBGSD, БНБ ЦУ,
Адрес: София, пл. „Батенберг“ № 1
Основание за плащане: СДК, „КВС за учители“, проф. К. Банков
Име на задълженото лице: име на участника, за когото се превежда таксата