Профилирана подготовка по информатика - Обектно ориентирано проектиране и програмиране и Структури от данни и алгоритми

Продължителност на обучението: 160 учебни часа
Форма на обучението:  провежда се онлайн в събота и неделя, 9:00 – 14:00 часа
Целева група: учители по информатика, ИТ
Ръководител: проф. д-р Красен Стефанов, krassen@fmi.uni-sofia.bg
Преподавател: Траян Илиев, t_iliev @ fmi.uni-sofia.bg
Лице за контакт: Зорница Якова, sdk.it@fmi.uni-sofia.bg, ФБ: @sdk.it.fmi

Цели на обучението

Обучението е съобразено с най-новите тенденции и изисквания към преподаването на информатика и ИТ в съвременното българско училище и осигурява допълнителна професионална квалификация за учители по информатика и ИТ в профилирана подготовка по първите два от четирите задължителни модула, определени от държавния образователен стандарт (приложение № 4 на наредбата за областта „информатика“ - МОДУЛ 1 - Обектно ориентирано проектиране и програмиране и  МОДУЛ 2 - Структури от данни и алгоритми).

Повече информация за обучението

Учебен план