Курс "Статистически анализ на данни и тяхната компютърна визуализация"

Краткосрочна специализация
за учители в 1ви и 2ри гимназиален етап и профилирана подготовка по математика

Факултетът по математика и информатика, СУ "Св. Климент Охридски", организира обучение за преподаване на Статистически анализ на данни и тяхната компютърна визуализация за учители в 1-ви и 2-ри гимназиален етап, както и в профилирана подготовка по новата учебна програма. Предлаганият курс може да се разглежда като продължение на курса „Комбинаторика, вероятности и статистика за учители в 1-ви и 2-ри гимназиален етап“, но може да бъде записан независимо. Акцентът на този курс е насочен към използването на компютър за анализ на данни, графичното им представяне и статистическата им обработка. 

Продължителност на обучението: 16 учебни часа.
Форма на обучението: СДК, смесена форма (12 присъствени и 4 дистанционни часа). 
Занятията са съботно-неделни на дати, съгласувани след записване на минималния брой участници.
Целева група: Учители по математика и/или по информатика, които преподават математика в 1-ви и 2-ри гимназиален етап, както и в профилирана подготовка.
Ръководител: проф. дн Марусия Божкова, bojkova@fmi.uni-sofia.bg
Лице за контакт: гл. ас. д-р Деница Григорова, dgrigorova@fmi.uni-sofia.bg

Цели на обучението:

В резултат на обучението учителите ще познават новите изисквания в обучението по статистика, aнализ на данни и графичното им представяне чрез компютър. Ще могат успешно да преподават уроците по тези теми и да подготвят учениците си за успешно явяване на националното външно оценяване. Ще усвоят техники за решаване на задачи по статистика, aнализ на данни и графичното им представяне чрез компютър.

Успешно завършилите курса получават 1 квалификационен кредит, съгласно Наредба № 15 на МОН.

Такса: 100 лв., която включва лекционните часове и консултациите при дистанционната форма

Учебна програма
Записването за участие става чрез попълване на онлайн форма и изпращане на адрес dgrigorova@fmi.uni-sofia.bg на следните документи: 

  1. копие на дипломата за завършено висше образование; 
  2. документ за учителска правоспособност по математика и/или по информатика, ако тя е придобита след завършване на висшето образование. 

Срокът за записване е: 

Първа група - до 1. 09. 2020 г. 
Втора група - до 1. 03. 2021 г.

Заплащането на сумата става на касата на ФМИ или по банков път на посочената по-долу сметка. Всички участници ще получат фактура по време на обучението.

Банкова сметка:

IBAN  BG36BNBG96613100174201, BIC BNBGBGSD, БНБ ЦУ,
Адрес: София, пл. „Батенберг“ № 1
Основание за плащане: СДК, „КСА за учители“, проф. М. Божкова
Име на задълженото лице: име на участника, за когото се превежда таксата