Курс за въвеждаща квалификация за профилирана подготовка по математика второ равнище /Модул 1. Геометрия/

Краткосрочна специализация

Продължителност на обучението :  48 часа (36 присъствени + 12 дистанционно)
Брой квалификационни кредити: три.
Ръководител: доц. д-р Юлиан Цанков, е-майл адрес: ucankov@fmi.uni-sofia.bg

Цели на курса: Разширява и задълбочава знанията, уменията и компетенциите на учителите по математика в областта на стереометрията и аналитичната геометрия. Подробно се разглеждат линейните операции с вектори и скаларното произведение на два вектора в пространството. Решават се задачи от стереометрията с помощта на вектори. Въвеждат се координати на вектори и точки в равнината.  Решават се множество задачи за триъгълник като се използва уравнение на права в равнината. Решаване за задачи за окръжност, елипса, хипербола и парабола. Използване на компютърни програми за демонстриране на геометричните задачи.

Учебна програма

Записването за участие става чрез попълване на регистрационната форма и изпращане на адрес ucankov@fmi.uni-sofia.bg на следните документи:

  • копие на дипломата за завършено висше образование;
  • документ за учителска правоспособност по математика или по математика и информатика, ако тя е придобита след завършване на висшето образование.

Срокът за записване е до 30 август 2020 г.

Обучението ще се проведе при група от поне 12 участници.

Провеждане на занятията:

Факултет по математика и информатика на СУ, бул. „Джеймс Баучер“ 5, София

  • 12.09.2020 г., 14:00 – 19:00  (5)
  • 13.09.2020 г., 10:00 – 19:00  (8)
  • 27.09.2020 г., 10:00 – 19:00  (8)
  • 03.10.2020 г., 10:00 – 19:00  (8)
  • 04.10.2020 г., 10:00 – 17:00  (7)

 (допустими са известни промени)
Дистанционни: 05.10.2020 г. – 31.10.2020 г.

Заявките за участие в курса се приемат до 30 август 2020 г.

Такса: 170 лв.