ОТЧИТАНЕ НА ИД СТАЖ ПО ИНФОРМАТИКА И ИД СТАЖ ПО МАТЕМАТИКА - ЛЯТНА СЕСИЯ 2021/2022

Всички студенти от ОКС "Бакалавър", които искат да им бъде признат стажът по ИД Стаж по информатика и Стаж по математика, трябва в срок до 17.06.2021 г. /петък/ най – късно до 17 ч. да представят необходимите документи, за да бъде отчетен стажът им в съответните фирми, с които университетът има сключено споразумение за сътрудничество. Документите се изпращат подписани и сканирани на имейл: career@fmi.uni-sofia.bg