Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 14.07.2021 и 09.09.2021

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” организира отворени врати за магистърските програми към Факултета на 14 юли и 9 септември 2021. Магистърските програми на ФМИ за прием 2021/2022 уч.г. ще бъдат представени на АДРЕС както следва:

  • От 17:00 часа – магистърски програми към специалности МАТЕМАТИКА, ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА и МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
  • От 19:00 часа – магистърски програми към специалност ИНФОРМАТИКА

Подаване на документи за кандидатстване: от 05.07.2021 г. до 13.09.2021 г. вкл. чрез онлайн система за кандидатстване.
Конкурсни изпити: на 16.09.2021 г. по график, който ще бъде публикуван на сайта на ФМИ.
Подробна информация за предлаганите от ФМИ магистърски програми и условията за прием 2021/2022 уч. г. е публикувана на уеб сайта на ФМИ (https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/magistr).

Отворени врати: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aEURuo1MvovmN9rr5z0WhIXWySnf2NWenpFh5I1PoNGA1%40thread.tacv2/1626245269089?context=%7b%22Tid%22%3a%229d05c5fb-e448-4700-8a58-e15b93c84ea9%22%2c%22Oid%22%3a%22c9dfd3a8-67dd-4523-b094-bee3f63cab40%22%7d